• SIRIP - industrial track

● Multi-lingual Semantic Search for Domain-specific Applications: Adobe Photoshop and Illustrator Help Search
Jayant Kumar, Ashok Gupta, Zhaoyu Lu, Andrei Stefan, Tracy Holloway King

● Bootstrapping Query Suggestions in Spotify’s Instant Search System
Alva Liu, Humberto Jesús Corona Pampin, Enrico Palumbo

● COUPA: An Industrial Recommender System for Online to Offline Service Platforms
Binbin Hu, Sicong Xie, Fengze Li, Zhiqiang Zhang, Wenliang Zhong, Jun Zhou, Ziqi Liu

● A Consumer Compensation System in Ride-hailing Service
Zhe Yu, Chi Xia, Shaosheng Cao, Lin Zhou, Haibin Huang

● Interactive Recommendation System for Meituan Waimai
Chen Ji, Yacheng Li, Rui Li, Fei Jiang, Xiang Li, Wei Lin, Chenglong Zhang, Wei Wang, Shuyang Wang

● Integrity and Junkiness Failure Handling for Embedding-based Retrieval: A Case Study in Social Network Search
Wenping Wang, Yunxi Guo, Chiyao Shen, Shuai Ding, Guangdeng Liao, Hao Fu, Pramodh Karanth Prabhakar

● Dialog-to-Actions: Building Task-Oriented Dialogue System via Action-Level Generation
Yuncheng Hua, Xiangyu Xi, Zheng Jiang, Guanwei Zhang, Chaobo Sun, Guanglu Wan, Wei Ye

● Long-Form Information Retrieval for Enterprise Matchmaking
Pengyuan Li, Guang-Jie Ren, Anna Lisa Gentile, Chad Deluca, Daniel Tan, Sandeep Gopisetty

● Learning Query-aware Embedding Index for Improving E-commerce Dense Retrieval
Mingming Li, Chunyuan Yuan, Binbin Wang, Jingwei Zhuo, Songlin Wang, Lin Liu, Sulong Xu

● A Practical Online Allocation Framework at Industry-scale in Constrained Recommendation
Daohong Jian, Yang Bao, Jun Zhou, Hua Wu

● TMML: Text-Guided MuliModal Product Location For Alleviating Retrieval Inconsistency in E-Commerce
Youhua Tang, Xiong Xiong, Siyang Sun, Baoliang Cui, Yun Zheng, Haihong Tang

● AttriBERT – Session-based Product Attribute Recommendation with BERT
Akshay Jagatap, Nikki Gupta, Sachin Farfade, Prakash Mandayam Comar

● MDI: A Debiasing Method Combining Unbiased and Biased Data
Han Zhao, Qing Cui, Xinyu Li, Rongzhou Bao, Longfei Li, Jun Zhou, Zhehao Liu, Jinghua Feng

● Context-Aware Classification of Legal Document Pages
Pavlos Fragkogiannis, Martina Forster, Grace E. Lee, Dell Zhang

● Facebook Content Search: Efficient and Effective Adapting Search on A Large Scale
Xiangyu Niu, Yu-Wei Wu, Xiao Lu, Philip Pronin, Kecheng Hao, Zhen Liao, Guangdeng Liao, Gautam Nagpal

● Practice and Challenges in Building a Business-oriented Search Engine Quality Metric
Nuo Chen, Donghyun Park, Hyungae Park, Kijun Choi, Tetsuya Sakai, Jinyoung Kim

● Building a graph-based patent search engine
Sebastian Björkqvist, Juho Kallio

● A Data-centric Solution to Improve Online Performance of Customer Service Bots
Sen Hu, Changlin Yang, Junjie Wang, Siye Liu, Teng Xu, Wangshu Zhang, Jing Zheng

● Enhancing Dynamic Image Advertising with Vision-Language Pre-training
Zhoufutu Wen, Xinyu Zhao, Zhipeng Jin, Yi Yang, Wei Jia, Xiaodong Chen, Shuanglong Li, Lin Liu

● Graph Enhanced BERT for Query Understanding
Juanhui Li, Wei Zeng, Suqi Cheng, Yao Ma, Jiliang Tang, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin

● KATIE: A System for Key Attributes Identification in Product Knowledge Graph Construction
Btissam Er-Rahmadi, Arturo Oncevay, Yuanyi Ji, Jeff Z. Pan

● A Transformer-Based Substitute Recommendation Model Incorporating Weakly Supervised Customer Behavior Data
Wenting Ye, Hongfei Yang, Shuai Zhao, Haoyang Fang, Xingjian Shi, Naveen Neppalli

● Embedding Based Retrieval in Friend Recommendation
Jiahui Shi, Vivek Chaurasiya, Yozen Liu, Shubham Vij, Yan Wu, Satya Kanduri, Neil Shah, Peicheng Yu, Nik Srivastava, Lei Shi, Ganesh Venkataraman, Jun Yu

● Modeling Spoken Information Queries for Virtual Assistants
Christophe Van Gysel

● Personalized Stock Recommendation with Investors’ Attention and Contextual Information
Takehiro Takayanagi, Kiyoshi Izumi, Atsuo Kato, Naoyuki Tsunedomi, Yukina Abe

● Synerise Monad: a Foundation Model for Behavioral Event Data
Barbara Rychalska, Szymon Łukasik, Jacek Dąbrowski

● Extracting Complex Named Entities in Legal Documents via Weakly Supervised Object Detection
Hsiu-Wei Yang, Abhinav Agrawal

● Exploring the Spatiotemporal Features of Online Food Recommendation Service
Shaochuan Lin, Jiayan Pei, Taotao Zhou, Hengxu He, Jia Jia, Ning Hu

● Alleviating Matching Bias in Marketing Recommendations
Junpeng Fang, Qing Cui, Gongduo Zhang, Caizhi Tang, Lihong Gu, Longfei Li, Jinjie Gu, Jun Zhou, Fei Wu

● GreenSeq: Automatic Design of Green Networks for Sequential Recommendation Systems
Yankun Ren, Xinxing Yang, Xingyu Lu, Longfei Li, Jun Zhou, Jinjie Gu, Guannan Zhang

● DCBT: A Simple But Effective Way for Unified Warm and Cold Recommendation
Jieyu Yang, Liang Zhang, Yong He, Ke Ding, Zhaoxin Huan, Xiaolu Zhang, Linjian Mo

● Building K-Anonymous User Cohorts with Consecutive Consistent Weighted Sampling (CCWS)
Xinyi Zheng, Weijie Zhao, Xiaoyun Li, Ping Li

● Implicit Query Parsing at Amazon Product Search
Chen Luo, Rahul Goutam, Haiyang Zhang, Chao Zhang, Yangqiu Song, Bing Yin

● Delving into E-Commerce Product Retrieval with Vision-Language Pre-training
Xiaoyang Zheng, Fuyu Lv, Zilong Wang, Qingwen Liu, Xiaoyi Zeng

● Improving Programming Q&A with Neural Generative Augmentation
Suthee Chaidaroon, Xiao Zhang, Shruti Subramaniyam, Jeff Svajlenko, Tanya Shourya, Iman Keivanloo, Ria Joy

● Contextual Multilingual Spellchecker for User Queries
Sanat Sharma, Josep Valls-Vargas, Tracy Holloway King, Francois Guerin, Chirag Arora

● Exploring 360-Degree View of Customers for Lookalike Modeling
Md Mostafizur Rahman, Daisuke Kikuta, Satyen Abrol, Yu Hirate, Toyotaro Suzumura, Pablo Loyola, Takuma Ebisu, Manoj Kondapaka

● Semantic-enhanced Modality-asymmetric Retrieval for Online E-commerce Search
Zhigong Zhou, Ning Ding, Xiaochuan Fan, Yue Shang, Yiming Qiu, Jingwei Zhuo, Zhiwei Ge, Songlin Wang, Lin Liu, Sulong Xu, Han Zhang

● OFAR: A Multimodal Evidence Retrieval Framework for Illegal Live-streaming Identification
Dengtian Lin, Yang Ma, Yuhong Li, Xuemeng Song, Jianlong Wu, Liqiang Nie

● How Well do Offline Metrics Predict Online Performance of Product Ranking Models?
Xiaojie Wang, Ruoyuan Gao, Anoop Jain, Graham Edge, Sachin Ahuja

● AttriBERT – Session-based Product Attribute Recommendation with BERT
Akshay Jagatap, Nikki Gupta, Sachin Farfade, Prakash Mandayam Comar