• Full papers

● A Critical Reexamination of Intra-List Distance and Dispersion
Naoto Ohsaka, Riku Togashi

● A Generic Learning Framework for Sequential Recommendation with Distribution Shifts
Zhengyi Yang, Xiangnan He, Jizhi Zhang, Jiancan Wu, Xin Xin, Jiawei Chen, Xiang Wang

● A Geometric Framework for Query Performance Prediction in Conversational Search
Guglielmo Faggioli, Nicola Ferro, Cristina Muntean, Raffaele Perego, Nicola Tonellotto

● A Personalized Dense Retrieval Framework for Unified Information Access
Hansi Zeng, Surya Kallumadi, Zaid Alibadi, Rodrigo Nogueira, Hamed Zamani

● A Preference Learning Decoupling Framework for User Cold-Start Recommendation
Chunyang Wang, Yanmin Zhu, Aixin Sun, Zhaobo Wang, Ke Wang

● A Scalable Framework for Automatic Playlist Continuation on Music Streaming Services
Walid Bendada, Guillaume Salha-Galvan, Thomas Bouabça, Tristan Cazenave

● A Symmetric Dual Encoding Dense Retrieval Framework for Knowledge-Intensive Visual Question Answering
Alireza Salemi, Juan Altmayer Pizzorno, Hamed Zamani

● A Topic-aware Summarization Framework with Different Modal Side Information
Xiuying Chen, Mingzhe Li, Shen Gao, Xin Cheng, Qiang Yang, Qishen Zhang, Xin Gao, Xiangliang Zhang

● A Unified Generative Retriever for Knowledge-Intensive Language Tasks via Prompt Learning
Jiangui Chen, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten De Rijke, Yiqun Liu, Yixing Fan, Xueqi Cheng

● AdaMCL: Adaptive Fusion Multi-View Contrastive Learning for Collaborative Filtering
Guanghui Zhu, Wang Lu, Chunfeng Yuan, Yihua Huang

● Adapting Generative Pretrained Language Model for Open-domain Multimodal Sentence Summarization
Dengtian Lin, Liqiang Jing, Xuemeng Song, Meng Liu, Teng Sun, Liqiang Nie

● Adaptive Graph Representation Learning for Next POI Recommendation
Zhaobo Wang, Yanmin Zhu, Chunyang Wang, Wenze Ma, Bo Li, Jiadi Yu

● Adaptive Popularity Debiasing Aggregator for Graph Collaborative Filtering
Huachi Zhou, Hao Chen, Junnan Dong, Daochen Zha, Chuang Zhou, Xiao Huang

● Alleviating Matthew Effect of Offline Reinforcement Learning in Interactive Recommendation
Chongming Gao, Kexin Huang, Jiawei Chen, Yuan Zhang, Biao Li, Peng Jiang, Shiqi Wang, Zhong Zhang, Xiangnan He

● An Effective Framework for Enhancing Query Answering in a Heterogeneous Data Lake
Qin Yuan, Ye Yuan, Zhenyu Wen, He Wang, Shiyuan Tang

● An Effective, Efficient, and Scalable Confidence-based Instance Selection Framework for Transformer-Based Text Classification
Washington Cunha, Celso França, Guilherme Fonseca, Leonardo Rocha, Marcos André Gonçalves

● An Offline Metric for the Debiasedness of Click Models
Romain Deffayet, Philipp Hager, Jean-Michel Renders, Maarten De Rijke

● Asymmetric Hashing for Fast Ranking via Neural Network Measures
Khoa Doan, Shulong Tan, Weijie Zhao, Ping Li

● Augmenting Low-Resource Text Classification with Graph-Grounded Pre-training and Prompting
Zhihao Wen, Yuan Fang

● Beyond the Overlapping Users: Cross-Domain Recommendation via Adaptive Anchor Link Learning
Yi Zhao, Chaozhuo Li, Jiquan Peng, Xiaohan Fang, Feiran Huang, Senzhang Wang, Xing Xie, Jibing Gong

● Beyond Two-Tower Matching: Learning Sparse Retrievable Interaction Models for Recommendation
Liangcai Su, Fan Yan, Jieming Zhu, Xi Xiao, Haoyi Duan, Zhou Zhao, Zhenhua Dong, Ruiming Tang

● BLADE: Combining Vocabulary Pruning and Intermediate Pretraining for Scaleable Neural CLIR
Suraj Nair, Eugene Yang, Dawn Lawrie, James Mayfield, Douglas W. Oard

● Blurring-Sharpening Process Models for Collaborative Filtering
Jeongwhan Choi, Seoyoung Hong, Noseong Park, Sung-Bae Cho

● BotMoE: Twitter Bot Detection with Community-Aware Mixtures of Modal-Specific Experts
Yuhan Liu, Zhaoxuan Tan, Heng Wang, Shangbin Feng, Qinghua Zheng, Minnan Luo

● Candidate–aware Graph Contrastive Learning for Recommendation
Wei He, Guohao Sun, Jinhu Lu, Xiu Susie Fang

● Causal Decision Transformer for Recommender Systems via Offline Reinforcement Learning
Siyu Wang, Xiaocong Chen, Dietmar Jannach, Lina Yao

● Collaborative Residual Metric Learning
Tianjun Wei, Jianghong Ma, Tommy W.S. Chow

● Cone: Unsupervised Contrastive Opinion Extraction
Runcong Zhao, Lin Gui, Yulan He

● Constructing Tree-based Index for Efficient and Effective Dense Retrieval
Haitao Li, Qingyao Ai, Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Zheng Liu, Zhao Cao

● Continual Learning on Dynamic Graphs via Parameter Isolation
Peiyan Zhang, Yuchen Yan, Chaozhuo Li, Senzhang Wang, Xing Xie, Guojie Song, Sunghun Kim

● Continuous Input Embedding Size Search For Recommender Systems
Yunke Qu, Tong Chen, Xiangyu Zhao, Lizhen Cui, Kai Zheng, Hongzhi Yin

● Contrastive Box Embedding for Collaborative Reasoning
Tingting Liang, Yuanqing Zhang, Qianhui Di, Congying Xia, Youhuizi Li, Yuyu Yin

● Contrastive Learning for Signed Bipartite Graphs
Zeyu Zhang, Jiamou Liu, Kaiqi Zhao, Song Yang, Xianda Zheng, Yifei Wang

● Contrastive State Augmentations for Reinforcement Learning-Based Recommender Systems
Zhaochun Ren, Na Huang, Yidan Wang, Pengjie Ren, Jun Ma, Jiahuan Lei, Xinlei Shi, Hengliang Luo, Joemon Jose, Xin Xin

● Creating a Silver Standard for Patent Simplification
Silvia Casola, Alberto Lavelli, Horacio Saggion

● Cross-Market Product-Related Question Answering
Negin Ghasemi, Mohammad Aliannejadi, Hamed Bonab, Evangelos Kanoulas, Arjen P. De Vries, James Allan, Djoerd Hiemstra

● Curse of “Low” Dimensionality in Recommender Systems
Naoto Ohsaka, Riku Togashi

● Data-Aware Proxy Hashing for Cross-modal Retrieval
Rong-Cheng Tu, Xian-Ling Mao, Wenjin Ji, Wei Wei, Heyan Huang

● Dataset Preparation for Arbitrary Object Detection: An Automatic Approach based on Web Information in English
Shucheng Li, Boyu Chang, Bo Yang, Hao Wu, Sheng Zhong, Fengyuan Xu

● Decoupled Hyperbolic Graph Attention Network for Cross-domain Named Entity Recognition
Jingyun Xu, Yi Cai

● Diffusion Recommender Model
Wenjie Wang, Yiyan Xu, Fuli Feng, Xinyu Lin, Xiangnan He, Tat-Seng Chua

● DisCover: Disentangled Music Representation Learning for Cover Song Identification
Jiahao Xun, Shengyu Zhang, Yanting Yang, Jieming Zhu, Liqun Deng, Zhou Zhao, Zhenhua Dong, Ruiqi Li, Lichao Zhang, Fei Wu

● Disentangled Contrastive Collaborative Filtering
Xubin Ren, Lianghao Xia, Jiashu Zhao, Dawei Yin, Chao Huang

● Distillation-Enhanced Graph Masked Autoencoders for Bundle Recommendation
Yuyang Ren, Zhang Haonan, Luoyi Fu, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

● Distilling Semantic Concept Embeddings from Contrastively Fine-Tuned Language Models
Na Li, Hanane Kteich, Zied Bouraoui, Steven Schockaert

● Distributionally Robust Sequential Recommnedation
Rui Zhou, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Yefeng Zheng, Xu Chen

● DMBIN: A Dual Multi-behavior Interest Network for Click-Through Rate Prediction via Contrastive Learning
Tianqi He, Kaiyuan Li, Shan Chen, Haitao Wang, Qiang Liu, Xingxing Wang, Dong Wang

● Do-GOOD: Towards Distribution Shift Evaluation for Pre-Trained Visual Document Understanding Models
Jiabang He, Yi Hu, Lei Wang, Xing Xu, Ning Liu, Hui Liu, Heng Tao Shen

● DREAM: Adaptive Reinforcement Learning based on Attention Mechanism for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Shangfei Zheng, Hongzhi Yin, Tong Chen, Quoc Viet Hung Nguyen, Wei Chen, Lei Zhao

● Dual Contrastive Transformer for Hierarchical Preference Modeling in Sequential Recommendation
Chengkai Huang, Shoujin Wang, Xianzhi Wang, Lina Yao

● Dual Semantic Knowledge Composed Multimodal Dialog Systems
Xiaolin Chen, Xuemeng Song, Yinwei Wei, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua

● Dynamic Graph Evolution Learning for Recommendation
Haoran Tang, Shiqing Wu, Guandong Xu, Qing Li

● Dynamic Mixed Membership Stochastic Block Model for Weighted Labeled Networks
Gaël Poux-Médard, Julien Velcin, Sabine Loudcher

● EDIndex: Enabling Fast Data Queries in Edge Storage Systems
Qiang He, Siyu Tan, Feifei Chen, Xiaolong Xu, Lianyong Qi, Xinhong Hei, Hai Jin, Yun Yang

● Editable User Profiles for Controllable Text Recommendations
Sheshera Mysore, Mahmood Jasim, Andrew Mccallum, Hamed Zamani

● EEDN: Enhanced Encoder-Decoder Network with Local and Global Context Learning for POI Recommendation
Xinfeng Wang, Fumiyo Fukumoto, Jin Cui, Yoshimi Suzuki, Jiyi Li, Dongjin Yu

● Ensemble Modeling with Contrastive Knowledge Distillation for Sequential Recommendation
Hanwen Du, Huanhuan Yuan, Pengpeng Zhao, Fuzhen Zhuang, Guanfeng Liu, Lei Zhao, Yanchi Liu, Victor S. Sheng

● ErrorCLR: Semantic Error Classification, Localization and Repair for Introductory Programming Assignments
Siqi Han, Yu Wang, Xuesong Lu

● EulerNet: Adaptive Feature Interaction Learning via Euler’s Formula for CTR Prediction
Zhen Tian, Ting Bai, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen, Zhao Cao

● Explainable Conversational Question Answering over Heterogeneous Sources via Iterative Graph Neural Networks
Philipp Christmann, Rishiraj Saha Roy, Gerhard Weikum

● Exploiting Simulated User Feedback for Conversational Search: Ranking, Rewriting, and Beyond
Paul Owoicho, Ivan Sekulic, Mohammad Aliannejadi, Jeffery Dalton, Fabio Crestani

● Exploring scenarios of uncertainty about the users’ preferences in interactive recommendation systems
Nícollas Silva, Thiago Silva, Henrique Hott, Yan Ribeiro, Adriano Pereira, Leonardo Rocha

● Extending Label Aggregation Models with a Gaussian Process to Denoise Crowdsourcing Labels
Dan Li, Maarten de Rijke

● BiTimeBERT: Extending Pre-Trained Language Representations with Bi-Temporal Information
Jiexin Wang, Adam Jatowt, Masatoshi Yoshikawa, Yi Cai

● FiD-Light: Efficient and Effective Retrieval-Augmented Text Generation
Sebastian Hofstätter, Jiecao Chen, Karthik Raman, Hamed Zamani

● Fine-Grained Preference-Aware Personalized Federated POI Recommendation with Data Sparsity
Xiao Zhang, Ziming Ye, Jianfeng Lu, Fuzhen Zhuang, Yanwei Zheng, Dongxiao Yu

● Frequency Enhanced Hybrid Attention Network for Sequential Recommendation
Xinyu Du, Huanhuan Yuan, Pengpeng Zhao, Jianfeng Qu, Fuzhen Zhuang, Guanfeng Liu, Yanchi Liu, Victor S. Sheng

● From Region to Patch: Attribute-Aware Foreground-Background Contrastive Learning for Fine-Grained Fashion Retrieval
Jianfeng Dong, Xiaoman Peng, Zhe Ma, Daizong Liu, Xiaoye Qu, Xun Yang, Jixiang Zhu, Baolong Liu

● Generative-Contrastive Graph Learning for Recommendation
Yonghui Yang, Zhengwei Wu, Le Wu, Kun Zhang, Richang Hong, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Meng Wang

● Graph Masked Autoencoder for Sequential Recommendation
Yaowen Ye, Lianghao Xia, Chao Huang

● HDNR: A Hyperbolic-Based Debiased Approach for Personalized News Recommendation
Shicheng Wang, Shu Guo, Lihong Wang, Tingwen Liu, Hongbo Xu

● Hear Me Out: A Study on the Use of the Voice Modality for Crowdsourced Relevance Assessments
Nirmal Roy, Agathe Balayn, David Maxwell, Claudia Hauff

● Unsupervised Readability Assessment via Learning from Weak Readability Signals
Yuliang Liu, Zhiwei Jiang, Yafeng Yin, Cong Wang, Sheng Chen, Zhaoling Chen, Qing Gu

● Hydrus: Improving Personalized Quality of Experience in Short-form Video Services
Zhiyu Yuan, Kai Ren, Gang Wang, Xin Miao

● Improving Implicit Feedback-Based Recommendation through Multi-Behavior Alignment
Xin Xin, Xiangyuan Liu, Hanbing Wang, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jiahuan Lei, Xinlei Shi, Hengliang Luo, Joemon Jose, Maarten De Rijke, Zhaochun Ren

● BeamQA: Multi-hop Knowledge Graph Question Answering with Sequence-to-Sequence Prediction and Beam Search
Farah Atif, Ola El Khatib, Djellel Difallah

● InceptionXML: A Lightweight Framework with Synchronized Negative Sampling for Short Text Extreme Classification
Siddhant Kharbanda, Atmadeep Banerjee, Devaansh Gupta, Akash Palrecha, Rohit Babbar

● Incorporating Structured Sentences with Time-enhanced BERT for Fully-inductive Temporal Relation Prediction
Zhongwu Chen, Chengjin Xu, Fenglong Su, Zhen Huang, Yong Dou

● AutoTransfer: Instance Transfer for Cross-Domain Recommendations
Jingtong Gao, Xiangyu Zhao, Bo Chen, Fan Yan, Huifeng Guo, Ruiming Tang

● Intent-aware Ranking Ensemble for Personalized Recommendation
Jiayu Li, Peijie Sun, Zhefan Wang, Weizhi Ma, Yangkun Li, Min Zhang, Zhoutian Feng, Daiyue Xue

● Can ChatGPT Write a Good Boolean Query for Systematic Review Literature Search?
Shuai Wang, Harrisen Scells, Bevan Koopman, Guido Zuccon

● It’s Enough: Relaxing Diagonal Constraints in Linear Autoencoders for Recommendation
Jaewan Moon, Hye-young Kim, Jongwuk Lee

● Keyword-Based Diverse Image Retrieval by Semantics-aware Contrastive Learning and Transformer
Minyi Zhao, Jinpeng Wang, Dongliang Liao, Yiru Wang, Huanzhong Duan, Shuigeng Zhou

● Knowledge-enhanced Multi-View Graph Neural Networks for Session-based Recommendation
Qian Chen, Zhiqiang Guo, Jianjun Li, Guohui Li

● Knowledge-refined Denoising Network for Robust Recommendation
Xinjun Zhu, Yuntao Du, Yuren Mao, Lu Chen, Yujia Hu, Yunjun Gao

● Large Language Models are Versatile Decomposers: Decomposing Evidence and Questions for Table-based Reasoning
Yunhu Ye, Binyuan Hui, Min Yang, Binhua Li, Fei Huang, Yongbin Li

● Law Article-Enhanced Legal Case Matching: A Causal Learning Approach
Zhongxiang Sun, Jun Xu, Xiao Zhang, Zhenhua Dong, Ji-Rong Wen

● Leader-Generator Net: Dividing Skill and Implicitness for Conquering FairytaleQA
Wei Peng, Wanshui Li, Yue Hu

● Learn from Relational Correlations and Periodic Events for Temporal Knowledge Graph Reasoning
Ke Liang, Lingyuan Meng, Meng Liu, Yue Liu, Wenxuan Tu, Siwei Wang, Sihang Zhou, Xinwang Liu

● Learnable Pillar-based Re-ranking for Image-Text Retrieval
Leigang Qu, Meng Liu, Wenjie Wang, Zhedong Zheng, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua

● Learning Fine-grained User Interests for Micro-video Recommendation
Yu Shang, Chen Gao, Jiansheng Chen, Depeng Jin, Meng Wang, Yong Li

● Learning to Re-rank with Constrained Meta-Optimal Transport
Andrés Hoyos-Idrobo

● Lexically-Accelerated Dense Retrieval
Hrishikesh Kulkarni, Sean Macavaney, Nazli Goharian, Ophir Frieder

● LightGT: A Light Graph Transformer for Multimedia Recommendation
Yinwei Wei, Wenqi Liu, Fan Liu, Xiang Wang, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua

● LinRec: Linear Attention Mechanism for Long-term Sequential Recommender Systems
Langming Liu, Liu Cai, Chi Zhang, Xiangyu Zhao, Jingtong Gao, Wanyu Wang, Yifu Lv, Wenqi Fan, Yiqi Wang, Ming He, Zitao Liu, Qing Li

● LOAM: Improving Long-tail Session-based Recommendation via Niche Walk Augmentation and Tail Session Mixup
Heeyoon Yang, YunSeok Choi, Gahyung Kim, Jee-Hyong Lee

● M2EU: Meta Learning for Cold-start Recommendation via Enhancing User Preference Estimation
Zhenchao Wu, Xiao Zhou

● M2GNN: Metapath and Multi-interest Aggregated Graph Neural Network for Tag-based Cross-domain Recommendation
Zepeng Huai, Yuji Yang, Mengdi Zhang, Zhongyi Zhang, Yichun Li, Wei Wu

● MAMO: Fine-Grained Vision-Language Representations Learning with Masked Multimodal Modeling
Zijia Zhao, Longteng Guo, Xingjian He, Shuai Shao, Zehuan Yuan, Jing Liu

● Manipulating Federated Recommender Systems: Poisoning with Synthetic Users and Its Countermeasures
Wei Yuan, Quoc Viet Hung Nguyen, Tieke He, Liang Chen, Hongzhi Yin

● Graph Transformer for Recommendation
Chaoliu Li, Lianghao Xia, Xubin Ren, Yaowen Ye, Yong Xu, Chao Huang

● Measuring Item Global Residual Value for Fair Recommendation
Jiayin Wang, Weizhi Ma, Chumeng Jiang, Min Zhang, Yuan Zhang, Biao Li, Peng Jiang

● MELT: Mutual Enhancement of Long-Tailed User and Item for Sequential Recommendation
Kibum Kim, Dongmin Hyun, Sukwon Yun, Chanyoung Park

● MEME:Multi-Encoder Multi-Expert Framework with Data Augmentation for Video Retrieval
Seong-Min Kang, Yoon-Sik Cho

● Meta-optimized Contrastive Learning for Sequential Recommendation
Xiuyuan Qin, Huanhuan Yuan, Pengpeng Zhao, Junhua Fang, Fuzhen Zhuang, Guanfeng Liu, Yanchi Liu, Victor Sheng

● MGeo: Multi-Modal Geographic Language Model Pre-Training
Ruixue Ding, Boli Chen, Pengjun Xie, Fei Huang, Xin Li, Qiang Zhang, Yao Xu

● Mining Stable Preferences: Adaptive Modality Decorrelation for Multimedia Recommendation
Jinghao Zhang, Qiang Liu, Shu Wu, Liang Wang

● Mixed-Curvature Manifolds Interaction Learning for Knowledge Graph-aware Recommendation
Jihu Wang, Yuliang Shi, Han Yu, Xinjun Wang, Zhongmin Yan, Fanyu Kong

● ML-LJP: Multi-Law Aware Legal Judgment Prediction
Yifei Liu, Yiquan Wu, Yating Zhang, Changlong Sun, Weiming Lu, Fei Wu, Kun Kuang

● Aligning Distillation For Cold-start Item Recommendation
Feiran Huang, Zefan Wang, Xiao Huang, Yufeng Qian, Zhetao Li, Hao Chen

● Model-Agnostic Decentralized Collaborative Learning for On-Device POI Recommendation
Jing Long, Tong Chen, Quoc Viet Hung Nguyen, Guandong Xu, Kai Zheng, Hongzhi Yin

● Multi-behavior Self-supervised Learning for Recommendation
Jingcao Xu, Chaokun Wang, Cheng Wu, Yang Song, Kai Zheng, Xiaowei Wang, Changping Wang, Guorui Zhou, Kun Gai

● Multi-order Matched Neighborhood Consistent Graph Alignment in a Union Vector Space
Wei Tang, Haifeng Sun, Jingyu Wang, Qi Qi, Jing Wang, Hao Yang, Shimin Tao

● Multi-Scenario Ranking with Adaptive Feature Learning
Yu Tian, Bofang Li, Si Chen, Xubin Li, Hongbo Deng, Jian Xu, Bo Zheng, Qian Wang, Chenliang Li

● Multi-view Hypergraph Contrastive Policy Learning for Conversational Recommendation
Sen Zhao, Wei Wei, Xian-Ling Mao, Shuai Zhu, Minghui Yang, Zujie Wen, Dangyang Chen, Feida Zhu

● Multi-View Multi-Aspect Neural Networks for Next-Basket Recommendation
Zhiying Deng, Jianjun Li, Zhiqiang Guo, Wei Liu, Li Zou, Guohui Li

● Multimodal Counterfactual Learning Network for Multimedia-based Recommendation
Shuaiyang Li, Dan Guo, Kang Liu, Richang Hong, Feng Xue

● Multivariate Representation Learning for Information Retrieval
Hamed Zamani, Michael Bendersky

● News Popularity Beyond the Click-Through-Rate for Personalized Recommendations
Ashutosh Nayak, Mayur Garg, Rajasekhara Reddy Duvvuru Muni

● Next Basket Recommendation with Intent-aware Hypergraph Adversarial Network
Ran Li, Liang Zhang, Guannan Liu, Junjie Wu

● Normalizing Flow-based Neural Process for Few-Shot Knowledge Graph Completion
Linhao Luo, Reza Haffari, Yuan Fang Li, Shirui Pan

● Not Just Skipping: Understanding the Effect of Sponsored Content on Users’ Decision-Making in Online Health Search
Anat Hashavit, Hongning Wang, Tamar Stern, Sarit Kraus

● On the Impact of Outlier Bias on User Clicks
Fatemeh Sarvi, Ali Vardasbi, Mohammad Aliannejadi, Sebastian Schelter, Maarten De Rijke

● One Blade for One Purpose: Advancing Math Information Retrieval using Hybrid Search
Wei Zhong, Sheng-Chieh Lin, Jheng-Hong Yang, Jimmy Lin

● Online Conversion Rate Prediction via Neural Satellite Networks in Delayed Feedback Advertising
Qiming Liu, Haoming Li, Xiang Ao, Yuyao Guo, Zhihong Dong, Ruobing Zhang, Qiong Chen, Jianfeng Tong, Qing He

● Personalized Federated Relation Classification over Heterogeneous Texts
Ning Pang, Xiang Zhao, Weixin Zeng, Ji Wang, Weidong Xiao

● Personalized Retrieval over Millions of Items
Hemanth Vemuri, Sheshansh Agrawal, Shivam Mittal, Deepak Saini, Akshay Soni, Abhinav V. Sambasivan, Wenhao Lu, Yajun Wang, Mehul Parsana, Purushottam Kar, Manik Varma

● PLATE: A Prompt-Enhanced Paradigm for Multi-Scenario Recommendations
Yuhao Wang, Xiangyu Zhao, Bo Chen, Qidong Liu, Huifeng Guo, Huanshuo Liu, Yichao Wang, Rui Zhang, Ruiming Tang

● Poisoning Self-supervised Learning Based Sequential Recommendations
Yanling Wang, Yuchen Liu, Qian Wang, Cong Wang, Chenliang Li

● Prompt Learning for News Recommendation
Zizhuo Zhang, Bang Wang

● RCENR: A Reinforced and Contrastive Heterogeneous Network Reasoning Model for Explainable News Recommendation
Hao Jiang, Chuanzhen Li, Juanjuan Cai, Jingling Wang

● Rectifying Unfairness in Recommendation Feedback Loop
Mengyue Yang, Jun Wang, Jean-Francois Ton

● Reformulating CTR Prediction: Learning Invariant Feature Interactions for Recommendation
Yang Zhang, Tianhao Shi, Fuli Feng, Wenjie Wang, Dingxian Wang, Xiangnan He, Yongdong Zhang

● Relation-Aware Multi-Positive Contrastive Knowledge Graph Completion with Embedding Dimension Scaling
Bin Shang, Yinliang Zhao, Di Wang, Jun Liu

● Representation and Labeling Gap Bridging for Cross-lingual Named Entity Recognition
Xinghua Zhang, Bowen Yu, Jiangxia Cao, Quangang Li, Xuebin Wang, Tingwen Liu, Hongbo Xu

● Rethinking Benchmarks for Cross-modal Image-text Retrieval
Weijing Chen, Linli Yao, Qin Jin

● RHB-Net: A Relation-aware Historical Bridging Network for Text2SQL Auto-Completion
Bolong Zheng, Lei Bi, Ruijie Xi, Lu Chen, Yunjun Gao, Xiaofang Zhou, Christian Jensen

● Safe Deployment for Counterfactual Learning to Rank with Exposure-Based Risk Minimization
Shashank Gupta, Harrie Oosterhuis, Maarten de Rijke

● SAILER: Structure-aware Pre-trained Language Model for Legal Case Retrieval
Haitao Li, Qingyao Ai, Jia Chen, Qian Dong, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Chong Chen, Qi Tian

● SCHash: Speedy Simplicial Complex Neural Networks via Randomized Hashing
Xuan Tan, Wei Wu, Chuan Luo

● Schema-aware Reference as Prompt Improves Data-Efficient Knowledge Graph Construction
Yunzhi Yao, Shengyu Mao, Ningyu Zhang, Xiang Chen, Shumin Deng, Xi Chen, Huajun Chen

● SciMine: An Efficient Systematic Prioritization Model Based on Richer Semantic Information
Fang Guo, Yun Luo, Linyi Yang, Yue Zhang

● Seq-HGNN: Learning Sequential Node Representation on Heterogeneous Graph
Chenguang Du, Kaichun Yao, Hengshu Zhu, Deqing Wang, Fuzhen Zhuang, Hui Xiong

● Session Search with Pre-trained Graph Classification Model
Shengjie Ma, Chong Chen, Jiaxin Mao, Qi Tian, Xuhui Jiang

● Single-shot Feature Selection for Multi-task Recommendations
Yejing Wang, Zhaocheng Du, Xiangyu Zhao, Bo Chen, Huifeng Guo, Ruiming Tang, Zhenhua Dong

● Smooth Operators for Effective Systematic Review Queries
Harrisen Scells, Ferdinand Schlatt, Martin Potthast

● Soft Prompt Decoding for Multilingual Dense Retrieval
Zhiqi Huang, Hansi Zeng, Hamed Zamani, James Allan

● Spatio-Temporal Hypergraph Learning for Next POI Recommendation
Xiaodong Yan, Tengwei Song, Yifeng Jiao, Jianshan He, Jiaotuan Wang, Ruopeng Li, Wei Chu

● Strategy-aware Bundle Recommender System
Yinwei Wei, Xiaohao Liu, Yunshan Ma, Xiang Wang, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua

● StreamE: Learning to Update Representations for Temporal Knowledge Graphs in Streaming Scenarios
Jiasheng Zhang, Jie Shao, Bin Cui

● Subgraph Search over Neural-Symbolic Graphs
Ye Yuan, Delong Ma, Anbiao Wu, Jianbin Qin

● Leveraging Transferable Knowledge Concept Graph Embedding for Cold-Start Cognitive Diagnosis
Weibo Gao, Hao Wang, Qi Liu, Fei Wang, Xin Lin, Linan Yue, Zheng Zhang, Rui Lv, Shijin Wang

● Time-interval Aware Share Recommendation via Bi-directional Continuous Time Dynamic Graphs
Ziwei Zhao, Xi Zhu, Tong Xu, Aakas Lizhiyu, Yu Yu, Xueying Li, Zikai Yin, Enhong Chen

● Topic-enhanced Graph Neural Networks for Extraction-based Explainable Recommendation
Jie Shuai, Le Wu, Kun Zhang, Peijie Sun, Richang Hong, Meng Wang

● Topic-oriented Adversarial Attacks against Black-box Neural Ranking Models
Yu-An Liu, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo, Maarten De Rijke, Wei Chen, Yixing Fan, Xueqi Cheng

● Towards Multi-Interest Pre-training with Sparse Capsule Network
Zuoli Tang, Lin Wang, Lixin Zou, Xiaolu Zhang, Jun Zhou, Chenliang Li

● Triple Structural Information Modelling for Accurate, Explainable and Interactive Recommendation
Jiahao Liu, Dongsheng Li, Hansu Gu, Tun Lu, Peng Zhang, Li Shang, Ning Gu

● Uncertainty Quantification for Extreme Classification
Jyun-Yu Jiang, Wei-Cheng Chang, Jiong Zhang, Cho-Jui Hsieh, Hsiang-Fu Yu

● Understand the Dynamic World: An End-to-End Knowledge Informed Framework for Open Domain Entity State Tracking
Mingchen Li, Lifu Huang

● Unsupervised Story Discovery from Continuous News Streams via Scalable Thematic Embedding
Susik Yoon, Dongha Lee, Yunyi Zhang, Jiawei Han

● Using Code Generation To Answer Simulation Questions in Chemistry Texts
Gal Peretz, Mousa Arraf, Kira Radinsky

● Weighted Knowledge Graph Embedding
Zhao Zhang, Zhanpeng Guan, Fuwei Zhang, Fuzhen Zhuang, Zhulin An, Fei Wang, Yongjun Xu

● When Newer is Not Better: Does Deep Learning Really Benefit Recommendation From Implicit Feedback?
Yushun Dong, Jundong Li, Tobias Schnabel

● When Search Meets Recommendation: Learning Disentangled Search Representation for Recommendation
Zihua Si, Zhongxiang Sun, Xiao Zhang, Jun Xu, Xiaoxue Zang, Yang Song, Kun Gai, Ji-Rong Wen

● Wisdom of Crowds and Fine-Grained Learning for Serendipity Recommendations
Zhe Fu, Xi Niu, Li Yu