• Short papers

● A Lightweight Constrained Generation Alternative for Query-focused Summarization
Zhichao Xu, Daniel Cohen

● A Mathematical Word Problem Generator with Structure Planning and Knowledge Enhancement
Longhu Qin, Jiayu Liu, Zhenya Huang, Kai Zhang, Qi Liu, Binbin Jin, Enhong Chen

● Mixup-based Unified Framework to Overcome Gender Bias Resurgence
Liu Yu, Yuzhou Mao, Jin Wu, Fan Zhou

● A Model-Agnostic Popularity Debias Training Framework for Click-Through Rate Prediction in Recommender System
Fan Zhang, Qijie Shen

● A Simple yet Effective Framework for Few-Shot Aspect-Based Sentiment Analysis
Zengzhi Wang, Qiming Xie, Rui Xia

● A Static Pruning Study on Sparse Neural Retrievers
Carlos Lassance, Simon Lupart, Hervé Déjean, Stephane Clinchant, Nicola Tonellotto

● A Unified Formulation for the Frequency Distribution of Word Frequencies using the Inverse Zipf’s Law
Can Ozbey, Talha Colakoglu, M. Safak Bilici, Ekin Can Erkus

● Adapting Learned Sparse Retrieval for Long Documents
Thong Nguyen, Sean Macavaney, Andrew Yates

● ADL: Adaptive Distribution Learning Framework for Multi-Scenario CTR Prediction
Jinyun Li, Huiwen Zheng, Yuanlin Liu, Minfang Lu, Lixia Wu, Haoyuan Hu

● Adversarial Meta Prompt Tuning for Open Compound Domain Adaptive Intent Detection
Feiteng Fang, Min Yang, Chengming Li, Ruifeng Xu

● Affective Relevance
Tuukka Ruotsalo, Kalle Mäkelä, Michiel M. Spapé, Luis A. Leiva

● Popularity Debiasing from Exposure to Interaction in Collaborative Filtering
Yuanhao Liu, Qi Cao, Huawei Shen, Yunfan Wu, Shuchang Tao, Xueqi Cheng

● Always Strengthen Your Strengths: A Drift-Aware Incremental Learning Framework for CTR Prediction
Congcong Liu, Fei Teng, Xiwei Zhao, Zhangang Lin, Jinghe Hu, Jingping Shao

● Attacking Pre-trained Recommendation
Yiqing Wu, Ruobing Xie, Zhao Zhang, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jie Zhou, Yongjun Xu, Qing He

● Attention-guided Multi-step Fusion: A Hierarchical Fusion Network for Multimodal Recommendation
Yan Zhou, Jie Guo, Hao Sun, Bin Song, Fei Richard Yu

● Attention Mixtures for Time-Aware Sequential Recommendation
Viet Anh Tran, Guillaume Salha-Galvan, Bruno Sguerra, Romain Hennequin

● Augmenting Passage Representations with Query Generation for Enhanced Cross-Lingual Dense Retrieval
Shengyao Zhuang, Linjun Shou, Guido Zuccon

● AutoDPQ: Automated Differentiable Product Quantization for Embedding Compression
Xin Gan, Yuhao Wang, Xiangyu Zhao, Wanyu Wang, Yiqi Wang, Zitao Liu

● Bayesian Knowledge-driven Critiquing with Indirect Evidence
Armin Toroghi, Griffin Floto, Zhenwei Tang, Scott Sanner

● Behavior Modeling for Point of Interest Search
Haitian Chen, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Zhihong Wang, Yiqun Liu, Min Zhang, Shaoping Ma, Juan Hu, Naiqiang Tan, Hua Chai

● Benchmarking Middle-Trained Language Models for Neural Search
Hervé Déjean, Stephane Clinchant, Carlos Lassance, Simon Lupart, Thibault Formal

● BioAug: Conditional Generation based Data Augmentation for Low-Resource Biomedical NER
Sreyan Ghosh, Utkarsh Tyagi, Sonal Kumar, Dinesh Manocha

● BKD:A Bridge-based Knowledge Distillation Method for Click-Through Rate Prediction
Yin Deng, Yingxin Chen, Xin Dong, Lingchao Pan, Hai Li, Lei Cheng, Linjian Mo

● Calibration Learning for Few-shot Novel Product Description
Zheng Liu, Mingjing Wu, Bo Peng, Yichao Liu, Qi Peng, Chong Zou

● Can Generative LLMs Create Query Variants for Test Collections?
Marwah Alaofi, Luke Gallagher, Mark Sanderson, Falk Scholer, Paul Thomas

● Causal Disentangled Variational Auto-Encoder for Preference Understanding in Recommendation
Siyu Wang, Xiaocong Chen, Quan Z. Sheng, Yihong Zhang, Lina Yao

● CEC: Towards Learning Global Optimized Recommendation through Causality Enhanced Conversion Model
Ran Le, Guoqing Jiang, Xiufeng Shu, Ruidong Han, Qianzhong Li, Yacheng Li, Xiang Li, Wei Lin

● Click-Conversion Multi-Task Model with Position Bias Mitigation for Sponsored Search in eCommerce
Yibo Wang, Yanbing Xue, Bo Liu, Musen Wen, Wenting Zhao, Stephen Guo, Philip S. Yu

● Computational Versus Perceived Popularity Miscalibration in Recommender Systems
Oleg Lesota, Gustavo Escobedo, Yashar Deldjoo, Bruce Ferwerda, Simone Kopeinik, Elisabeth Lex, Navid Rekabsaz, Markus Schedl

● Connecting Unseen Domains: Cross-Domain Invariant Learning in Recommendation
Yang Zhang, Yue Shen, Dong Wang, Jinjie Gu, Guannan Zhang

● ConQueR: Contextualized Query Reduction using Search Logs
Hye-young Kim, Minjin Choi, Sunkyung Lee, Eunseong Choi, Young-In Song, Jongwuk Lee

● Context-Aware Modeling via Simulated Exposure Page for CTR Prediction
Xiang Li, Shuwei Chen, Jian Dong, Jin Zhang, Yongkang Wang, Xingxing Wang, Dong Wang

● Contrastive Learning for Conversion Rate Prediction
Wentao Ouyang, Rui Dong, Xiuwu Zhang, Chaofeng Guo, Jinmei Luo, Xiangzheng Liu, Yanlong Du

● Curriculum Modeling the Dependence among Targets with Multi-task Learning for Financial Marketing
Yunpeng Weng, Xing Tang, Liang Chen, Xiuqiang He

● Decomposing Logits Distillation for Incremental Named Entity Recognition
Duzhen Zhang, Yahan Yu, Feilong Chen, Xiuyi Chen

● Denoise to protect: a method to robustify visual recommenders from adversaries.
Felice Antonio Merra, Vito Walter Anelli, Tommaso Di Noia, Daniele Malitesta, Alberto Carlo Maria Mancino

● DeviceGPT: A Generative Pre-Training Transformer on the Heterogenous Graph for Internet of Things
Yimo Ren, Jinfa Wang, Hong Li, Hongsong Zhu, Limin Sun

● Dimension-Prompts Boost Commonsense Consolidation
Jiazhan Feng, Chongyang Tao, Tao Shen, Chang Liu, Dongyan Zhao

● Disentangling User Conversations with Voice Assistants for Online Shopping
Nikhita Vedula, Marcus Collins, Oleg Rokhlenko

● DocGraphLM: Documental graph language model for information extraction
Dongsheng Wang, Zhiqiang Ma, Armineh Nourbakhsh, Kang Gu, Sameena Shah

● Edge-cloud Collaborative Learning with Federated and Centralized Features
Zexi Li, Qunwei Li, Yi Zhou, Wenliang Zhong, Guannan Zhang, Chao Wu

● SLIM: Sparsified Late Interaction for Multi-Vector Retrieval with Inverted Indexes
Minghan Li, Sheng-Chieh Lin, Xueguang Ma, Jimmy Lin

● Evaluating Cross-modal Generative Models Using Retrieval Task
Shivangi Bithel, Srikanta Bedathur

● Event-Aware Adaptive Clustering Uplift Network for Insurance Creative Ranking
Wanjie Tao, Huihui Liu, Xuqi Li, Qun Dai, Hong Wen, Zulong Chen

● Examining the Impact of Uncontrolled Variables on Physiological Signals in User Studies for Information Processing Activities
Kaixin Ji, Damiano Spina, Danula Hettiachchi, Flora Dilys Salim, Falk Scholer

● Explain Like I am BM25: Interpreting a Dense Model’s Ranked-List with a Sparse Approximation
Michael Llordes, Debasis Ganguly, Sumit Bhatia, Chirag Agarwal

● Exploiting Cluster-Skipping Inverted Index for Semantic Place Retrieval
Enes Recep Cinar, Ismail Sengor Altingovde

● Exploiting Ubiquitous Mentions for Document-Level Relation Extraction
Ruoyu Zhang, Yanzeng Li, Minhao Zhang, Lei Zou

● Exploration of Unranked Items in Safe Online Learning to Re-Rank
Hiroaki Shiino, Kaito Ariu, Kenshi Abe, Riku Togashi

● Fairness for both Readers and Authors: Evaluating Summaries of User Generated Content
Garima Chhikara, Kripabandhu Ghosh, Saptarshi Ghosh, Abhijnan Chakraborty

● Faster Dynamic Pruning via Reordering of Documents in Inverted Indexes
Erman Yafay, Ismail Sengor Altingovde

● FINAL:Factorized Interaction Layer for CTR Prediction
Jieming Zhu, Qinglin Jia, Guohao Cai, Quanyu Dai, Jingjie Li, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Rui Zhang

● Forget Me Now: Fast and Exact Unlearning in Neighborhood-based Recommendation
Sebastian Schelter, Mozhdeh Ariannezhad, Maarten De Rijke

● Friend Ranking in Online Games via Pre-training Edge Transformers
Liang Yao, Jiazhen Peng, Shenggong Ji, Qiang Liu, Hongyun Cai, Feng He, Xu Cheng

● Gated Attention with Asymmetric Regularization for Transformer-based Continual Graph Learning
Hongxiang Lin, Ruiqi Jia, Xiaoqing Lyu

● Generative Relevance Feedback with Large Language Models
Iain Mackie, Shubham Chatterjee, Jeffrey Dalton

● Gradient Coordination for Quantifying and Maximizing Knowledge Transference in Multi-Task Learning
Xuanhua Yang, Jianxin Zhao, Shaoguo Liu, Liang Wang, Bo Zheng

● Graph Collaborative Signals Denoising and Augmentation for Recommendation
Ziwei Fan, Ke Xu, Zhang Dong, Hao Peng, Jiawei Zhang, Philip S. Yu

● Neighborhood-based Hard Negative Mining for Sequential Recommendation
Lu Fan, Jiashu Pu, Rongsheng Zhang, Xiao-Ming Wu

● Hierarchical Type Enhanced Negative Sampling for Knowledge Graph Embedding
Zhenzhou Lin, Zishuo Zhao, Jingyou Xie, Ying Shen

● HiPrompt: Few-Shot Biomedical Knowledge Fusion via Hierarchy-Oriented Prompting
Jiaying Lu, Jiaming Shen, Bo Xiong, Wenjing Ma, Steffen Staab, Carl Yang

● How Significant Attributes are in the Community Detection of Attributed Multiplex Networks
Junwei Cheng, Chaobo He, Kunlin Han, Wenjie Ma, Yong Tang

● HyperFormer: Learning Expressive Sparse Feature Representations via Hypergraphs
Kaize Ding, Albert Jiongqian Liang, Bryan Perozzi, Ting Chen, Ruoxi Wang, Lichan Hong, Ed H. Chi, Huan Liu, Derek Zhiyuan Cheng

● Best Prompts for Text-to-Image Models and How to Find Them
Nikita Pavlichenko, Dmitry Ustalov

● Improved Vector Quantization For Dense Retrieval with Contrastive Distillation
James O’ Neill, Sourav Dutta

● Improving Conversational Passage Re-ranking with View Ensemble
Jia-Huei Ju, Sheng-Chieh Lin, Ming-Feng Tsai, Chuan-Ju Wang

● Improving News Recommendation via Bottlenecked Multi-task Pre-training
Xiongfeng Xiao, Qing Li, Songlin Liu, Kun Zhou

● Inference at Scale
Ngozi Ihemelandu, Michael D. Ekstrand

● LADER: Log-Augmented DEnse Retrieval for Biomedical Literature Search
Qiao Jin, Andrew Shin, Zhiyong Lu

● LAPCA: Language-Agnostic Pretraining with Cross-Lingual Alignment
Dmitry Abulkhanov, Nikita Sorokin, Sergey Nikolenko, Valentin Malykh

● Learning from Crowds with Annotation Reliability
Zhi Cao, Enhong Chen, Ye Huang, Shuanghong Shen, Zhenya Huang

● Learning Through Interpolative Augmentation of Dynamic Curvature Spaces
Parth Chhabra, Atula Tejaswi Neerkaje, Shivam Agarwal, Ramit Sawhney, Megh Thakkar, Preslav Nakov, Sudheer Chava

● Learning to Ask Clarification Questions with Spatial Reasoning
Yang Deng, Shuaiyi Li, Wai Lam

● Learning to Ask Questions for Zero-shot Dialogue State Tracking
Diogo Tavares, Joao Magalhaes, David Semedo, Alexander Rudnicky

● Limitations of Open-Domain Question Answering Benchmarks for Document-level Reasoning
Ehsan Kamalloo, Charles L. A. Clarke, Davood Rafiei

● LogicRec: Recommendation with Users’ Logical Requirements
Zhenwei Tang, Griffin Floto, Armin Toroghi, Shichao Pei, Xiangliang Zhang, Scott Sanner

● Look Ahead: Improving the Accuracy of Time-Series Forecasting by Previewing Future Time Features
Seonmin Kim, Dong-Kyu Chae

● LOVF: Layered Organic View Fusion for Click-through Rate Prediction in Online Advertising
Lingwei Kong, Lu Wang, Xiwei Zhao, Junsheng Jin, Zhangang Lin, Jinghe Hu, Jingping Shao

● MA-MRC: A Multi-answer Machine Reading Comprehension Dataset
Zhiang Yue, Jingping Liu, Cong Zhang, Chao Wang, Haiyun Jiang, Yue Zhang, Xianyang Tian, Zhedong Cen, Yanghua Xiao, Tong Ruan

● Matching Point of Interests and Travel Blog with Multi-view Information Fusion
Shuokai Li, Jingbo Zhou, Jizhou Huang, Hao Chen, Fuzhen Zhuang, Qing He, Dejing Dou

● MaxSimE: Explaining Transformer-based Semantic Similarity via Contextualized Best Matching Token Pairs
Eduardo Brito, Henri Iser

● MDDL: A Framework for Reinforcement Learning-based Position Allocation in Multi-Channel Fee
Xiaowen Shi, Ze Wang, Yuanying Cai, Xiaoxu Wu, Fan Yang, Guogang Liao, Yongkang Wang, Xingxing Wang, Dong Wang

● MDKG: Graph-Based Medical Knowledge-Guided Dialogue Generation
Usman Naseem, Surendrabikram Thapa, Qi Zhang, Liang Hu, Mehwish Nasim

● Measuring Service-Level Learning Effects in Search Via Query-Randomized Experiments
Paul Musgrave, Cuize Han, Parth Gupta

● Mining Interest Trends and Adaptively Assigning Sample Weight for Session-based Recommendation
Kai Ouyang, Xianghong Xu, Miaoxin Chen, Zuotong Xie, Hai-Tao Zheng, Shuangyong Song, Yu Zhao

● Model-free Reinforcement Learning with Stochastic Reward Stabilization for Recommender Systems
Tianchi Cai, Shenliao Bao, Jiyan Jiang, Shiji Zhou, Wenpeng Zhang, Lihong Gu, Jinjie Gu, Guannan Zhang

● Modeling Orders of User Behaviors via Differentiable Sorting: A Multi-task Framework to Predicting User Post-click Conversion
Menghan Wang, Jinming Yang, Yuchen Guo, Yuming Shen, Mengying Zhu, Yanlin Wang

● Multi-Grained Topological Pre-Training of Language Models in Sponsored Search
Zhoujin Tian, Chaozhuo Li, Zhiqiang Zuo, Zengxuan Wen, Xinyue Hu, Xiao Han, Haizhen Huang, Senzhang Wang, Weiwei Deng, Xing Xie, Qi Zhang

● Multi-grained Representation Learning for Cross-modal Retrieval
Shengwei Zhao, Linhai Xu, Yuying Liu, Shaoyi Du

● Multiple topics community detection in attributed networks
Chaobo He, Junwei Cheng, Guohua Chen, Yong Tang

● NC^2T: Novel Curriculum Learning Approaches for Cross-Prompt Trait Scoring
Yejin Lee, Seokwon Jeong, Hongjin Kim, Tae-Il Kim, Sung-Won Choi, Harksoo Kim

● Offline Pseudo Relevance Feedback for Efficient and Effective Single-pass Dense Retrieval
Xueru Wen, Xiaoyang Chen, Xuanang Chen, Ben He, Le Sun

● On Answer Position Bias in Transformers for Question Answering
Rafael Glater, Rodrygo L. T. Santos

● On the Effects of Regional Spelling Conventions in Retrieval Models
Andreas Chari, Sean MacAvaney, Iadh Ounis

● On the Impact of Data Quality on Image Classification Fairness
Aki Barry, Lei Han, Gianluca Demartini

● One-Shot Labeling for Automatic Relevance Estimation
Sean Macavaney, Luca Soldaini

● Optimizing Reciprocal Rank with Bayesian Average for improved Next Item Recommendation
Xiangkui Lu, Jun Wu, Jianbo Yuan

● Patterns of gender-specializing query reformulation
Amifa Raj, Bhaskar Mitra, Nick Craswell, Michael Ekstrand

● Personalized Dynamic Recommender System for Investors
Takehiro Takayanagi, Chung-Chi Chen, Kiyoshi Izumi

● Personalized Showcases: Generating Multi-Modal Explanations for Recommendations
An Yan, Zhankui He, Jiacheng Li, Tianyang Zhang, Julian Mcauley

● PersonalTM: Transformer Memory for Personalized Retrieval
Ruixue Lian, Sixing Lu, Clint Solomon, Gustavo Aguilar, Pragaash Ponnusamy, Jialong Han, Chengyuan Ma, Chenlei Guo

● PiTL: Cross-modal Retrieval with Weakly-supervised Vision-language Pre-training via Prompting
Zixin Guo, Tzu-Jui Julius Wang, Selen Pehlivan, Abduljalil Radman, Jorma Laaksonen

● Power Norm Based Lifelong Learning for Paraphrase Generations
Dingcheng Li, Peng Yang, Yue Zhang, Ping Li

● Prediction then Correction: An Abductive Prediction Correction Method for Sequential Recommendation
Yulong Huang, Yang Zhang, Qifan Wang, Chenxu Wang, Fuli Feng

● Priming and Actions: An Analysis in Conversational Search Systems
Xiao Fu, Aldo Lipani

● Private Meeting Summarization Without Performance Loss
Seolhwa Lee, Anders Søgaard

● Prompt Learning to Mitigate Catastrophic Forgetting in Cross-lingual Transfer for Open-domain Dialogue Generation
Lei Liu, Jimmy Xiangji Huang

● Quantifying and Leveraging User Fatigue for Interventions in Recommender Systems
Hitesh Sagtani, Madan Gopal Jhawar, Akshat Gupta, Rishabh Mehrotra

● Quantifying Ranker Coverage of Different Query Subspaces
Negar Arabzadeh, Amin Bigdeli, Radin Hamidi Rad, Ebrahim Bagheri

● Query-specific Variable Depth Pooling via Query Performance Prediction
Debasis Ganguly, Emine Yilmaz

● RankT5: Fine-Tuning T5 for Text Ranking with Ranking Losses
Honglei Zhuang, Zhen Qin, Rolf Jagerman, Kai Hui, Ji Ma, Jing Lu, Jianmo Ni, Xuanhui Wang, Michael Bendersky

● Rating Prediction in Conversational Task Assistants with Behavioral and Conversational-Flow Features
Rafael Ferreira, David Semedo, João Magalhães

● Read it Twice: Towards Faithfully Interpretable Fact Verification by Revisiting Evidence
Xuming Hu, Zhaochen Hong, Zhijiang Guo, Lijie Wen, Philip Yu

● Reducing Spurious Correlations for Relation Extraction by Feature Decomposition and Semantic Augmentation
Tianshu Yu, Min Yang, Chengming Li, Ruifeng Xu

● Representation Sparsification with Hybrid Thresholding for Fast SPLADE-based Document Retrieval
Yifan Qiao, Yingrui Yang, Shanxiu He, Tao Yang

● Retrieval-Enhanced Generative Model for Large-Scale Knowledge Graph Completion
Donghan Yu, Yiming Yang

● Review-based Multi-intention Contrastive Learning for Recommendation
Wei Yang, Tengfei Huo, Zhiqiang Liu, Chi Lu

● RewardTLG: Learning to Temporally Language Grounding from Flexible Reward
Yawen Zeng, Keyu Pan, Ning Han

● Robust Causal Inference for Recommender System to Overcome Noisy Confounders
Zhiheng Zhang, Quanyu Dai, Xu Chen, Zhenhua Dong, Ruiming Tang

● Rows or Columns? Minimizing Presentation Bias When Comparing Multiple Recommender Systems
Patrik Dokoupil, Ladislav Peska, Ludovico Boratto

● Searching for Products in Virtual Reality: Understanding the Impact of Context and Result Presentation on User Experience
Austin Ward, Sandeep Avula, Hao-Fei Cheng, Sheikh Sarwar, Vanessa Murdock, Eugene Agichtein

● SelfLRE: Self-refining Representation Learning for Low-resource Relation Extraction
Xuming Hu, Junzhe Chen, Shiao Meng, Lijie Wen, Philip Yu

● Sharpness-Aware Graph Collaborative Filtering
Huiyuan Chen, Chin-Chia Michael Yeh, Yujie Fan, Yan Zheng, Junpeng Wang, Vivian Lai, Mahashweta Das, Hao Yang

● Simple Approach for Aspect Sentiment Triplet Extraction Using Span-Based Segment Tagging and Dual Extractors
Dongxu Li, Zhihao Yang, Yuquan Lan, Yunqi Zhang, Hui Zhao, Gang Zhao

● Simpler is Much Faster: Fair and Independent Inner Product Search
Kazuyoshi Aoyama, Daichi Amagata, Sumio Fujita, Takahiro Hara

● Simplifying Content-Based Neural News Recommendation: On User Modeling and Training Objectives
Andreea Iana, Goran Glavaš, Heiko Paulheim

● SimTDE: Simple Transformer Distillation for Sentence Embeddings
Jian Xie, Xin He, Jiyang Wang, Zimeng Qiu, Ali Kebarighotbi, Farhad Ghassemi

● Sinkhorn Transformations for Single-Query Postprocessing in Text-Video Retrieval
Konstantin Yakovlev, Gregory Polyakov, Ilseyar Alimova, Alexander Podolskiy, Andrey Bout, Sergey Nikolenko, Irina Piontkovskaya

● SparseEmbed: Learning Sparse Lexical Representations with Contextual Embeddings for Retrieval
Weize Kong, Jeffrey M. Dudek, Cheng Li, Mingyang Zhang, Michael Bendersky

● Surprise: Result List Truncation via Extreme Value Theory
Dara Bahri, Che Zheng, Yi Tay, Donald Metzler, Andrew Tomkins

● ExaRanker: Synthetic Explanations Improve Neural Rankers
Fernando Ferraretto, Thiago Laitz, Roberto Lotufo, Rodrigo Nogueira

● TAML: Time-Aware Meta Learning for Cold-Start Problem in News Recommendation
Jingyuan Li, Yue Zhang, Xuan Lin, Xinxing Yang, Ge Zhou, Longfei Li, Hong Chen, Jun Zhou

● Text-to-Motion Retrieval: Towards Joint Understanding of Human Motion Data and Natural Language
Nicola Messina, Jan Sedmidubsky, Fabrizio Falchi, Tomáš Rebok

● The Dark Side of Explanations: Poisoning Recommender Systems with Counterfactual Examples
Ziheng Chen, Fabrizio Silvestri, Jia Wang, Yongfeng Zhang, Gabriele Tolomei

● The tale of two MSMARCO – and their reproducibility issues
Carlos Lassance, Stephane Clinchant

● Think Rationally about What You See: Continuous Rationale Extraction for Relation Extraction
Xuming Hu, Zhaochen Hong, Chenwei Zhang, Irwin King, Philip Yu

● Towards Robust Knowledge Tracing Models via k-Sparse Attention
Shuyan Huang, Zitao Liu, Xiangyu Zhao, Weiqi Luo, Jian Weng

● TripSafe: Retrieving Safety-related Abnormal Trips in Real-time with Trajectory Data
Yueyang Su, Di Yao, Xiaolei Zhou, Yuxuan Zhang, Yunxia Fan, Lu Bai, Jingping Bi

● TrustSGCN: Learning Trustworthiness on Edge Signs for Effective Signed Graph Convolutional Networks
Min-Jeong Kim, Yeon-Chang Lee, Sang-Wook Kim

● uCTRL: Unbiased Contrastive Representation Learning via Alignment and Uniformity for Collaborative Filtering
Jae-Woong Lee, Seongmin Park, Mincheol Yoon, Jongwuk Lee

● Unbiased Pairwise Learning from Implicit Feedback for Recommender Systems without Biased Variance Control
Yi Ren, Hongyan Tang, Jiangpeng Rong, Siwen Zhu

● Uncertainty-aware Consistency Learning for Cold-Start Item Recommendation
Taichi Liu, Chen Gao, Zhenyu Wang, Dong Li, Jianye Hao, Depeng Jin, Yong Li

● Uncertainty-based Heterogeneous Privileged Knowledge Distillation for Recommendation System
Ang Li, Jian Hu, Ke Ding, Xiaolu Zhang, Jun Zhou, Yong He, Xu Min

● Unsupervised Dense Retrieval Training with Web Anchors
Yiqing Xie, Xiao Liu, Chenyan Xiong

● Unsupervised Dialogue Topic Segmentation with Topic-aware Contrastive Learning
Haoyu Gao, Rui Wang, Ting-En Lin, Yuchuan Wu, Min Yang, Fei Huang, Yongbin Li

● Unsupervised Query Performance Prediction for Neural Models with Pairwise Rank Preferences
Ashutosh Singh, Debasis Ganguly, Suchana Datta, Craig Mcdonald

● User-Dependent Learning to Debias for Recommendation
Fangyuan Luo, Jun Wu

● Using Entropy for Group Sampling in Pairwise Ranking from implicit feedback
Yujie Chen, Runlong Yu, Qi Liu, Enhong Chen, Zhenya Huang

● Weakly-Supervised Scientific Document Classification via Retrieval-Augmented Multi-Stage Training
Ran Xu, Yue Yu, Joyce Ho, Carl Yang

● When the Music Stops: Tip-of-the-Tongue Retrieval for Music
Samarth Bhargav, Anne Schuth, Claudia Hauff

● Where Does Your News Come From? Predicting Information Pathways in Social Media
Alexander Taylor, Nuan Wen, Po-Nien Kung, Jiaao Chen, Violet Peng, Wei Wang

● Which Matters Most in Making Fund Investment Decisions? A Multi-granularity Graph Disentangled Learning Framework
Chunjing Gan, Binbin Hu, Bo Huang, Tianyu Zhao, Yingru Lin, Wenliang Zhong, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Chuan Shi

● WSFE: Wasserstein Sub-graph Feature Encoder for Effective User Segmentation in Collaborative Filtering
Yankai Chen, Yifei Zhang, Menglin Yang, Zixing Song, Chen Ma, Irwin King

● EmoUS: Simulating User Emotions in Task-Oriented Dialogues
Hsien-Chin Lin, Shutong Feng, Christian Geishauser, Nurul Lubis, Carel van Niekerk, Michael Heck, Benjamin Ruppik, Renato Vukovic, Milica Gašić