Accepted Papers

A Study of Defensive Methods to Protect Visual Recommendation Against Adversarial Manipulation of Images
Vito Walter Anelli, Yashar Deldjoo, Tommaso Di Noia, Daniele Malitesta and Felice Antonio Merra

On Interpretation and Measurement of Soft Attributes for Recommendation
Krisztian Balog, Filip Radlinski and Alexandros Karatzoglou

Learning a Fine-Grained Review-based Transformer Model for Personalized Product Search
Keping Bi, Qingyao Ai and W. Bruce Croft

Files of a Feather Flock Together? Measuring and Modeling How Users Perceive File Similarity in Cloud Storage
Will Brackenbury, Galen Harrison, Kyle Chard, Aaron Elmore and Blase Ur

Self-Supervised Contrastive Learning for Code Retrieval and Summarization via Semantic-Preserving Transformations
Nghi Bui, Yijun Yu and Lingxiao Jiang

Category-aware Collaborative Sequential Recommendation
Renqin Cai, Hongning Wang, Jibang Wu, Chong Wang and Aidan San

DEKR: Description Enhanced Knowledge Graph for Machine Learning Method Recommendation
Xianshuai Cao, Yuliang Shi, Han Yu, Jihu Wang, Xinjun Wang, Zhongmin Yan and Zhiyong Chen

Sequential Recommendation with Graph Convolutional Networks
Jianxin Chang, Chen Gao, Yu Zheng, Yiqun Hui, Yanan Niu, Yang Song, Depeng Jin and Yong Li

Dual Attention Transfer in Session-based Recommendation with Multi Dimensional Integration
Chen Chen, Jie Guo and Bin Song

Structured Graph Convolutional Networks with Stochastic Masks for Recommender Systems
Huiyuan Chen, Lan Wang, Yusan Lin, Michael Yeh, Fei Wang and Hao Yang

AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation
Jiawei Chen, Hande Dong, Yang Qiu, Xiangnan He, Xin Xin, Liang Chen, Guli Lin and Keping Yang

Set2setRank: Collaborative Set to Set Ranking for Implicit Feedback based Recommendation
Lei Chen, Le Wu, Kun Zhang, Richang Hong and Meng Wang

DAIR: A Query-Efficient Decision-based Attack on Image Retrieval Systems
Mingyang Chen, Junda Lu, Jianbin Qin, Yi Wang and Wei Wang

Adversarial-Enhanced Hybrid Graph Network for User Identity Linkage
Xiaolin Chen, Xuemeng Song, Guozhen Peng, Shanshan Feng and Liqiang Nie

Long-Tail Hashing
Yong Chen, Yuqing Hou, Shu Leng, Qing Zhang, Zhouchen Lin and Dell Zhang

Learning Recommender Systems with Implicit Feedback via Soft Target Enhancement
Mingyue Cheng, Fajie Yuan, Qi Liu, Shenyang Ge, Zhi Li, Runlong Yu, Defu Lian, Senchao Yuan and Enhong Chen

Looking at CTR Prediction Again: Is Attention All You Need?
Yuan Cheng and Yanbo Xue

Unsupervised Proxy Selection for Session-based Recommender Systems
Junsu Cho, Seongku Kang, Dongmin Hyun and Hwanjo Yu

Evaluation measures based on preference graphs
Charles Clarke, Chengxi Luo and Mark Smucker

Not All Relevance Scores are Equal: Efficient Uncertainty and Calibration Modeling for Deep Retrieval Models
Daniel Cohen, Bhaskar Mitra, Oleg Lesota, Navid Rekabsaz and Carsten Eickhoff

Allowing for The Grounded Use of Temporal Difference Learning in Large Ranking Models via Sub State Updates
Daniel Cohen

Supporting metacognition during exploratory search with the OrgBox
Anita Crescenzi, Austin Ward, Yuan Li and Robert Capra

An Image is Worth a Thousand Terms? Analysis of Visual E-Commerce Search
Arnon Dagan, Ido Guy and Slava Novgorodov

Unified Conversational Recommendation Policy Learning via Graph-based Reinforcement Learning
Yang Deng, Yaliang Li, Fei Sun, Bolin Ding and Wai Lam

Graph Similarity Computation via Differentiable Optimal Assignment
Khoa Doan, Saurav Manchanda, Suchismit Mahapatra and Chandan K Reddy

Legal Judgment Prediction via Relational Learning
Qian Dong and Shuzi Niu

How Do Biased Search Result Rankings Affect User Attitudes on Debated Topics?
Tim Draws, Nava Tintarev, Ujwal Gadiraju, Alessandro Bozzon and Benjamin Timmermans

PreSizE: Predicting Size in E-Commerce using Transformers
Yotam Eshel, Or Levi, Haggai Roitman and Alex Nus

Hybrid Learning to Rank for Financial Event Ranking
Fuli Feng, Moxin Li, Cheng Luo, Ritchie Ng and Tat-Seng Chua

Should Graph Convolution Trust Neighbors? A Simple Causal Inference Method
Fuli Feng, Weiran Huang, Xin Xin, Xiangnan He, Tat-Seng Chua and Qifan Wang

Multi-type Textual Reasoning for Product-aware Answer Generation
Yue Feng, Zhaochun Ren, Weijie Zhao, Mingming Sun and Ping Li

RCD: Relation Map Driven Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Systems
Weibo Gao, Qi Liu, Zhenya Huang, Yu Yin, Haoyang Bi, Mu Chun Wang, Jianhui Ma, Shijin Wang and Yu Su

Make It Easy: An Effective End-to-End Entity Alignment Framework
Congcong Ge, Xiaoze Liu, Lu Chen, Baihua Zheng and Yunjun Gao

Iterative Pruning with Adaptive Regularization for Lifelong Sentiment Classification
Binzong Geng, Fajie Yuan, Shupeng Wang, Xiang Ao, Ruifeng Xu and Min Yang

When Fair Ranking Meets Uncertain Inference
Avijit Ghosh, Ritam Dutt and Christo Wilson

Partner Matters! An Empirical Study on Fusing Personas for Personalized Response Selection in Retrieval-Based Chatbots
Jia-Chen Gu, Hui Liu, Zhen-Hua Ling, Quan Liu, Zhigang Chen and Xiaodan Zhu

ScaleFreeCTR: MixCache-based Distributed Training System for CTR Models with Huge Embedding Table
Huifeng Guo, Wei Guo, Yong Gao, Ruiming Tang, Xiuqiang He and Wenzhi Liu

Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-Click Conversion Rate Estimation
Siyuan Guo, Lixin Zou, Yiding Liu, Wenwen Ye, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Hechang Chen, Dawei Yin and Yi Chang

ReXPlug: Explainable Recommendation using Plug-and-Play Language Model
Deepesh Hada, Vijaikumar M and Shirish Shevade

Understanding and Mitigating Bias in Online Health Search
Anat Hashavit, Sarit Kraus, Tamar Stern, Raz Lin and Hongning Wang

CINES: Explore Citation Network and Event Sequences for Citation Forecasting
Fang He, Wang-Chien Lee, Tao-Yang Fu and Zhen Lei

Improving Video Retrieval by Adaptive Margin
Feng He, Qi Wang, Zhifan Feng, Wenbin Jiang, Yajuan Lyu, Yong Zhu and Xiao Tan

Intra-Document Cascading: Learning to Select Passages for Neural Document Ranking
Sebastian Hofstätter, Bhaskar Mitra, Hamed Zamani, Nick Craswell and Allan Hanbury

Efficiently Teaching an Effective Dense Retriever with Balanced Topic Aware Sampling
Sebastian Hofstätter, Sheng-Chieh Lin, Jheng-Hong Yang, Jimmy Lin and Allan Hanbury

GilBERT: Generative Vision-Language Pre-Training for Modality-Incomplete Visual-Linguistic Tasks
Weixiang Hong, Kaixiang Ji, Jiajia Liu, Jian Wang, Jingdong Chen and Wei Chu

How Powerful are Interest Diffusion on Purchasing Prediction: A Case Study of Taocode
Xuanwen Huang, Yang Yang, Ziqiang Cheng, Shen Fan, Zhongyao Wang, Juren Li, Jun Zhang and Jingmin Chen

Multi-Modal Supplementary-Complementary Summarization using Multi-Objective Optimization
Anubhav Jangra, Sriparna Saha, Adam Jatowt and Mohammed Hasanuzzaman

xLightFM: Extremely Memory-Efficient Factorization Machine
Gangwei Jiang, Hao Wang, Jin Chen, Haoyu Wang, Defu Lian and Enhong Chen

Hierarchical Cross-Modal Graph Consistency Learning for Video-Text Retrieval
Weike Jin, Zhou Zhao, Pengcheng Zhang, Jieming Zhu, Xiuqiang He and Yueting Zhuang

Reinforcement Learning from Reformulations in Conversational Question Answering over Knowledge Graphs
Magdalena Kaiser, Rishiraj Saha Roy and Gerhard Weikum

"Did you buy it already?", Detecting Users Purchase-State From Their Product-Related Questions
Lital Kuchy, David Carmel, Thomas Huet and Elad Kravi

Bootstrapping User and Item Representations for One-Class Collaborative Filtering
Dongha Lee, Seongku Kang, Hyunjun Ju, Chanyoung Park and Hwanjo Yu

Look Before You Leap: Confirming Edge Signs in Random Walk with Restart for Personalized Node Ranking in Signed Networks
Won Chang Lee, Yeon-Chang Lee, Dongwon Lee and Sang-Wook Kim

Package Recommendation with Intra- and Inter-Package Attention Networks
Chen Li, Yuanfu Lu, Wei Wang, Chuan Shi, Ruobing Xie, Haili Yang, Cheng Yang, Xu Zhang and Leyu Lin

When and Whom to Collaborate with in a Changing Environment: A Collaborative Dynamic Bandit Solution
Chuanhao Li, Qingyun Wu and Hongning Wang

Few-shot Variational Reasoning for Medical Dialogue Generation
Dongdong Li, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Miao Fan, Jun Ma and Maarten de Rijke

Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Houyi Li, Zhihong Chen, Chenliang Li, Rong Xiao, Hongbo Deng, Peng Zhang, Yongchao Liu and Haihong Tang

Hybrid Fusion with Intra- and Cross-Modality Attention for Image-Recipe Retrieval
Jiao Li, Xing Xu, Wei Yu, Fumin Shen, Zuo Cao, Kai Zuo and Heng Tao Shen

Knowledge-based Review Generation by Coherence Enhanced Text Planning
Junyi Li, Wayne Xin Zhao, Zhicheng Wei, Nicholas Jing Yuan and Ji-Rong Wen

New Insights into Metric Optimization for Ranking-based Recommendation
Roger Zhe Li, Julián Urbano and Alan Hanjalic

Glider: A reinforcement learning approach to extract UI scripts from websites
Yuanchun Li and Oriana Riva

Personalized Counterfactual Fairness in Recommendation
Yunqi Li, Hanxiong Chen, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge and Yongfeng Zhang

Temporal Knowledge Graph Reasoning Based on Evolutional Representation Learning
Zixuan Li, Xiaolong Jin, Wei Li, Saiping Guan, Jiafeng Guo, Huawei Shen, Yuanzhuo Wang and Xueqi Cheng

Enhancing Domain-Level and User-Level Adaptivity in Diversified Recommendation
Yile Liang, Tieyun Qian, Qing Li and Hongzhi Yin

Learning Discriminative Neural Representations for Event Detection
Jinzhi Liao, Xiang Zhao, Xinyi Li, Lingling Zhang and Jiuyang Tang

MMConv: an Environment for Multimodal Conversational Search across Multiple Domains
Lizi Liao, Long Le Hong, Zheng Zhang, Minlie Huang and Tat Seng Chua

Mitigating Sentiment Bias for Recommender Systems
Chen Lin, Xinyi Liu, Guipeng Xv and Hui Li

A Graph-Enhanced Click Model for Web Search
Jianghao Lin, Weiwen Liu, Xinyi Dai, Weinan Zhang, Shuai Li, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Jianye Hao and Yong Yu

Adapting Interactional Observation Embedding for Counterfactual Learning to Rank
Chenghao Liu, Mouxiang Chen, Jianling Sun and Steven C.H. Hoi

Federated Collaborative Transfer for Cross-Domain Recommendation
Shuchang Liu, Shuyuan Xu, Wenhui Yu, Zuohui Fu, Yongfeng Zhang and Amelie Marian

Tracing Knowledge State with Individual Cognition and Acquisition Estimation
Ting Long, Yunfei Liu, Jian Shen, Weinan Zhang and Yong Yu

Standing in Your Shoes: External Assessments for Personalized Recommender Systems
Hongyu Lu, Weizhi Ma, Min Zhang, Maarten de Rijke, Yiqun Liu and Shaoping Ma

Legal Judgment Prediction with Multi-Stage Case Representation Learning in the Real Court Setting
Luyao Ma, Yating Zhang, Tianyi Wang, Xiaozhong Liu, Wei Ye, Changlong Sun and Shikun Zhang

B-PROP: Bootstrapped Pre-training with Representative Words Prediction for Ad-hoc Retrieval
Xinyu Ma, Jiafeng Guo, Ruqing Zhang, Yixing Fan, Yingyan Li and Xueqi Cheng

One Chatbot Per Person: Creating Personalized Chatbots based on Implicit User Profiles
Zhengyi Ma, Zhicheng Dou, Yutao Zhu, Hanxun Zhong and Ji-Rong Wen

Learning to Rank for Mathematical Formula Retrieval
Behrooz Mansouri, Richard Zanibbi and Douglas Oard

Do Affective Cues Validate Behavioural Metrics for Search?
Daniel McDuff, Paul Thomas, Kael Rowan, Nick Craswell and Mary Czerwinski

Initiative-Aware Self-Supervised learning for Knowledge-Grounded Conversations
Chuan Meng, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Zhaochun Ren, Tengxiao Xi and Maarten de Rijke

A General Method For Automatic Discovery of Powerful Interactions In Click-Through Rate Prediction
Ze Meng, Jinnian Zhang, Yumeng Li, Jiancheng Li, Tanchao Zhu and Lifeng Sun

DeepQAMVS: Query-Aware Hierarchical Pointer Networks for Multi-Video Summarization
Safa Messaoud, Ismini Lourentzou, Assma Boughoula, Mona Zehni, Zhizhen Zhao, Chengxiang Zhai and Alex Schwing

A Graph-Convolutional Ranking Approach to Leverage the Relational Aspects of User-Generated Content
Kanika Narang, Adit Krishnan, Junting Wang, Chaoqi Yang, Hari Sundaram and Carolyn Sutter

Multimodal Activation: Awakening Dialog Robots withoutWake Words
Liqiang Nie, Mengzhao Jia, Xuemeng Song, Ganglu Wu, Harry Cheng and Jian Gu

Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion
Guanglin Niu, Yang Li, Chengguang Tang, Ruiying Geng, Jian Dai, Qiao Liu, Hao Wang, Jian Sun, Fei Huang and Luo Si

Computationally Efficient Optimization of Plackett-Luce Ranking Models for Relevance and Fairness
Harrie Oosterhuis

Learning Graph Meta Embeddings for Cold-Start Ads in Click-Through Rate Prediction
Wentao Ouyang, Xiuwu Zhang, Shukui Ren, Li Li, Kun Zhang, Jinmei Luo, Zhaojie Liu and Yanlong Du

PTHash: Revisiting FCH Minimal Perfect Hashing
Giulio Ermanno Pibiri and Roberto Trani

Personalized News Recommendation with Knowledge-aware News Interactions
Tao Qi, Fangzhao Wu, Chuhan Wu and Yongfeng Huang

Hierarchical Multi-modal Contextual Attention Network for Fake News Detection
Shengsheng Qian, Jinguang Wang, Jun Hu, Quan Fang and Changsheng Xu

The World is Binary: Contrastive Learning for Denoising Next Basket Recommendation
Yuqi Qin, Pengfei Wang and Chenliang Li

Dynamic Modality Interaction Modeling for Image-Text Retrieval
Leigang Qu, Meng Liu, Jianlong Wu, Zan Gao and Liqiang Nie

Summarize Dates First: a paradigm shift in timeline summarization
Moreno La Quatra, Luca Cagliero, Elena Baralis, Alberto Messina and Maurizio Montagnuolo

A Guided Learning Approach for Item Recommendation via Surrogate Loss Learning
Ahmed Rashed, Lars Schmidt-Thieme and Josif Grabocka

Societal Biases in Retrieved Contents: Measurement Framework and Adversarial Mitigation of BERT Rankers
Navid Rekabsaz, Simone Kopeinik and Markus Schedl

Wizard of Search Engine: Access to Information Through Conversations with Search Engines
Pengjie Ren, Zhongkun Liu, Xiaomeng Song, Hongtao Tian, Zhumin Chen, Zhaochun Ren and Maarten de Rijke

Learning to Ask Appropriate Questions in Conversational Recommendation
Xuhui Ren, Hongzhi Yin, Tong Chen, Hao Wang, Zi Huang and Kai Zheng

Investigating User Behavior in Legal Case Retrieval
Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Min Zhang and Shaoping Ma

Neural Graph Matching based Collaborative Filtering
Yixin Su, Rui Zhang, Sarah M. Erfani and Junhao Gan

Modeling Intent Graph for Search Result Diversification
Zhan Su, Zhicheng Dou, Yutao Zhu, Xubo Qin and Ji-Rong Wen

Conversations Powered by Cross-Lingual Knowledge
Weiwei Sun, Chuan Meng, Qi Meng, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhumin Chen and Maarten de Rijke

FORM: Follow the Online Regularized Meta-Leader for Cold-Start Recommendation
Xuehan Sun, Tianyao Shi, Xiaofeng Gao, Yanrong Kang and Guihai Chen

User-Centric Path Reasoning towards ExplainableRecommendation
Chang-You Tai, Huang Liangying, Chienkun Huang and Ku Lun-Wei

Joint Knowledge Pruning and Recurrent Graph Convolution for News Recommendation
Yu Tian, Yuhao Yang, Xudong Ren, Pengfei Wang, Fangzhao Wu, Qian Wang and Chenliang Li

Scalable Personalised Item Ranking through Parametric Density Estimation
Riku Togashi, Masahiro Kato, Mayu Otani, Tetsuya Sakai and Shin'Ichi Satoh

Retrieving Complex Tables with Multi-Granular Graph Representation Learning
Fei Wang, Kexuan Sun, Muhao Chen, Jay Pujara and Pedro Szekely

StackRec: Efficient Training of Very Deep Sequential Recommender Models by Iterative Stacking
Jiachun Wang, Fajie Yuan, Jian Chen, Qingyao Wu, Min Yang, Yang Sun and Guoxiao Zhang

Temporal Event Profiling based on Multivariate Time Series Analysis over Long-term Document Archives
Jiexin Wang, Adam Jatowt and Masatoshi Yoshikawa

DyDiff-VAE: A Dynamic Variational Framework for Information Diffusion Prediction
Ruijie Wang, Zijie Huang, Shengzhong Liu, Huajie Shao, Dongxin Liu, Jinyang Li, Tianshi Wang, Dachun Sun, Shuochao Yao and Tarek Abdelzaher

Privileged Graph Distillation for Cold-start Recommendation
Shuai Wang, Kun Zhang, Le Wu, Haiping Ma, Richang Hong and Meng Wang

Clicks can be Cheating: Counterfactual Recommendation for Mitigating Clickbait Issue
Wenjie Wang, Fuli Feng, Xiangnan He, Hanwang Zhang and Tat-Seng Chua

Decoupling Representation Learning and Classification for GNN-based Anomaly Detection
Yanling Wang, Jing Zhang, Shasha Guo, Hongzhi Yin, Cuiping Li and Hong Chen

Counterfactual Data-Augmented Sequential Recommendation
Zhenlei Wang, Jingsen Zhang, Hongteng Xu, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao and Ji-Rong Wen

Cross-Domain Contract Element Extraction with a Bi-directional Feedback Clause-Element Relation Network
Zihan Wang, Hongye Song, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Xiaozhong Liu, Hongsong Li and Maarten de Rijke

Comprehensive Linguistic-Visual Composition Network for Image Retrieval
Haokun Wen, Xuemeng Song, Xin Yang, Yibing Zhan and Liqiang Nie

Meta-Inductive Node Classification across Graphs
Zhihao Wen, Yuan Fang and Zemin Liu

Fight Fire with Fire: Towards Robust Recommender Systems via Adversarial Poisoning Training
Chenwang Wu, Defu Lian, Yong Ge, Zhihao Zhu, Enhong Chen and Senchao Yuan

Self-supervised Graph Learning for Recommendation
Jiancan Wu, Xiang Wang, Fuli Feng, Xiangnan He, Liang Chen, Jianxun Lian and Xing Xie

TIE: A Framework for Embedding-based Incremental Temporal Knowledge Graph Completion
Jiapeng Wu, Yishi Xu, Yingxue Zhang, Chen Ma, Mark Coates and Jackie Chi Kit Cheung

TFROM: A Two-sided Fairness-Aware Recommendation Model for Both Customers and Providers
Yao Wu, Jian Cao, Guandong Xu and Yudong Tan

Graph Meta Network for Multi-Behavior Recommendation with Interaction Heterogeneity and Diversity
Lianghao Xia, Chao Huang, Yong Xu, Peng Dai and Liefeng Bo

AdsGNN: Behavior-Graph Augmented Relevance Modeling in Sponsored Search
Xing Xie, Chaozhuo Li, Zheng Liu, Bochen Pang, Tianqi Yang, Yuming Liu, Yanling Cui, Hao Sun, Qi Zhang and Liangjie Zhang

Learning Domain Semantics and Cross-Domain Correlations for Paper Recommendation
Yi Xie, Yuqing Sun and Elisa Bertino

Comparison-based Conversational Recommender System with Relative Bandit Feedback
Zhihui Xie, Tong Yu, Canzhe Zhao and Shuai Li

Transformer Reasoning Network for Personalized Review Summarization
Hongyan Xu, Hongtao Liu, Pengfei Jiao and Wenjun Wang

Policy-Gradient Training of Fair and Unbiased Ranking Functions
Himank Yadav, Zhengxiao Du and Thorsten Joachims

Deconfounded Video Moment Retrieval with Causal Intervention
Xun Yang, Fuli Feng, Wei Ji, Meng Wang and Tat-Seng Chua

Enhanced Graph Learning for Collaborative Filtering via Mutual Information Maximization
Yonghui Yang, Le Wu, Richang Hong, Kun Zhang and Meng Wang

Few-Shot Conversational Dense Retrieval
Shi Yu, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Tao Feng and Zhiyuan Liu

Heterogeneous Attention Network for Effective and Efficient Cross-modal Retrieval
Tan Yu, Yi Yang, Yi Li, Lin Liu, Hongliang Fei and Ping Li

One Person, One Model, One World: Learning Lifelong User Representation without Forgetting
Fajie Yuan, Guoxiao Zhang, Alexandros Karatzoglou, Joemon Jose, Beibei Kong and Yudong Li

Conversational Fashion Image Retrieval via Multiturn Natural Language Feedback
Yifei Yuan and Wai Lam

NeurJudge: A Circumstance-aware Neural Framework for Legal Judgment Prediction
Linan Yue, Qi Liu, Binbin Jin, Han Wu, Kai Zhang, Yanqing An, Mingyue Cheng, Biao Yin and Dayong Wu

PAN: Prototype-based Adaptive Network for Robust Cross-modal Retrieval
Zhixiong Zeng, Shuai Wang, Nan Xu and Wenji Mao

Optimizing Dense Retrieval Model Training with Hard Negatives
Jingtao Zhan, Jiaxin Mao, Yiqun Liu, Jiafeng Guo, Min Zhang and Shaoping Ma

Fast Attention-based Learning-To-Rank for Structured Map Search
Chiqun Zhang, Michael Evans, Max Lepikhin and Dragomir Yankov

Video Corpus Moment Retrieval with Contrastive Learning
Hao Zhang, Aixin Sun, Wei Jing, Guoshun Nan, Liangli Zhen, Joey Tianyi Zhou and Rick Siow Mong Goh

Privacy Protection in Deep Multi-modal Retrieval
Peng-Fei Zhang, Yang Li, Zi Huang and Hongzhi Yin

CauseRec: Counterfactual User Sequence Synthesis for Sequential Recommendation
Shengyu Zhang, Dong Yao, Zhou Zhao, Tat-Seng Chua and Fei Wu

Binary Neural Network Hashing for Image Retrieval
Wanqian Zhang, Dayan Wu, Yu Zhou, Bo Li, Weiping Wang and Dan Meng

Counterfactual Reward Modification for Streaming Recommendation with Delayed Feedback
Xiao Zhang, Haonan Jia, Hanjing Su, Wenhan Wang, Jun Xu and Ji-Rong Wen

Answer Complex Questions: Path Ranker Is All You Need
Xinyu Zhang, Ke Zhan, Enrui Hu, Chengzhen Fu, Lan Luo, Hao Jiang, Yantao Jia, Fan Yu, Zhicheng Dou, Zhao Cao and Lei Chen

Causal Intervention for Leveraging Popularity Bias in Recommendation
Yang Zhang, Fuli Feng, Xiangnan He, Tianxin Wei, Chonggang Song, Guohui Ling and Yongdong Zhang

IDRQA: Iterative Document Reranking for Open-domain Multi-hop Question Answering
Yuyu Zhang, Ping Nie, Arun Ramamurthy and Le Song

UGRec: Modeling Directed and Undirected Relations for Recommendation
Xinxiao Zhao, Zhiyong Cheng, Lei Zhu, Jiecai Zheng and Xueqing Li

WGCN: Graph Convolutional Networks with Weighted Structural Features
Yunxiang Zhao, Jianzhong Qi, Qingwei Liu and Rui Zhang

Group based Personalized Search by Integrating Search Behaviour and Friend Network
Yujia Zhou, Zhicheng Dou, Bingzheng Wei, Ruobing Xie and Ji-Rong Wen

Leveraging Lead Bias for Zero-shot Abstractive News Summarization
Chenguang Zhu, Ziyi Yang, Robert Gmyr, Michael Zeng and Xuedong Huang

Learning to Warm Up Cold Item Embeddings for Cold-start Recommendation with Meta Scaling and Shifting Networks
Yongchun Zhu, Ruobing Xie, Fuzhen Zhuang, Kaikai Ge, Ying Sun, Xu Zhang, Leyu Lin and Juan Cao

Fairness among New Items in Cold Start Recommender Systems
Ziwei Zhu, Jingu Kim, Trung Nguyen, Aish Fenton and James Caverlee

TILDE: Term Independent Likelihood moDEl for Passage Re-ranking
Shengyao Zhuang and Guido Zuccon

How do Online Learning to Rank Methods Adapt to Change of Intent?
Shengyao Zhuang and Guido Zuccon

DepressionNet: Learning Multi-modalities with User Post Summarization for Depression Detection on Social Media
Hamad Zogan, Imran Razzak, Shoaib Jameel and Guandong Xu

MS MARCO: Benchmarking Ranking Models in the Large-Data Regime
Nick Craswell, Bhaskar Mitra, Emine Yilmaz, Daniel Campos and Jimmy Lin

Towards Multi-Modal Conversational Information Seeking
Yashar Deldjoo, Johanne Trippas and Hamed Zamani

Current Challenges and Future Directions in Podcast Information Access
Rosie Jones, Hamed Zamani, Markus Schedl, Ching-Wei Chen, Sravana Reddy, Ann Clifton, Jussi Karlgren, Helia Hashemi, Aasish Pappu, Zahra Nazari, Longqi Yang, Oguz Semerci, Hugues Bouchard and Ben Carterette

Regularized Dual-PPMI Co-clustering for Text Data
Séverine Affeldt, Lazhar Labiod and Mohamed Nadif

APRF-Net: Attentive Pseudo-Relevance Feedback Network for Query Categorization
Ali Ahmadvand, Sayyed Zahiri, Simon Hughes, Khalifeh Al Jadda, Surya Kallumadi and Eugene Agichtein

Variational Autoencoders for Top-K Recommendation with Implicit Feedback
Bahare Askari, Jaroslaw Szlichta and Amirali Salehi-Abari

Semantic Query Labeling Through Synthetic Query Generation
Elias Bassani and Gabriella Pasi

On the Orthogonality of Bias and Effectiveness in Ad hoc Retrieval
Amin Bigdeli, Negar Arabzadeh, Shirin Seyedsalehi, Morteza Zihayat and Ebrahim Bagheri

Predicting Links on Wikipedia with Anchor Text Information
Robin Brochier and Frédéric Béchet

When Choice Happens: A Systematic Examination of Mouse Movement Length for Decision Making in Web Search
Lukas Brückner, Ioannis Arapakis and Luis A. Leiva

Learning Early Exit Strategies for Additive Ranking Ensembles
Francesco Busolin, Claudio Lucchese, Franco Maria Nardini, Salvatore Orlando, Raffaele Perego and Salvatore Trani

Podcast Metadata and Content: Episode Relevance and Attractiveness in Ad Hoc Search
Ben Carterette, Rosie Jones, Gareth Jones, Maria Eskevich, Sravana Reddy, Ann Clifton, Yongze Yu, Jussi Karlgren and Ian Soboroff

NIP-GCN: An Augmented Graph Convolutional Network with Node Interaction Patterns
Manish Chandra, Debasis Ganguly, Pabitra Mitra, Bithika Pal and James Thomas

Entity Retrieval Using Fine-Grained Entity Aspects
Shubham Chatterjee and Laura Dietz

GraphPAS: Parallel Architecture Search for Graph Neural Networks
Jiamin Chen, Jianliang Gao, Moctard Babatounde Oloulade, Tengfei Lyu, Zhao Li and Yibo Chen

Adopted Graph Reasoning and Filtration for Description-Image Retrieval
Shiqian Chen, Zhiling Luo, Yingqi Gao, Wei Zhou, Chenliang Li and Haiqing Chen

Contextualized Offline Relevance Weighting for Efficient and Effective Neural Retrieval
Xuanang Chen, Ben He, Kai Hui, Yiran Wang, Le Sun and Yingfei Sun

Dual-View Distilled BERT for Sentence Embedding
Xingyi Cheng

Improving Bi-encoder Document Ranking Models with Two Rankers and Multi-teacher Distillation
Jaekeol Choi, Euna Jung, Jangwon Suh and Wonjong Rhee

Knowledge Graph Embedding via Metagraph Learning
Chanyoung Chung and Joyce Whang

Motif-aware Sequential Recommendation
Zeyu Cui, Yinjiang Cai, Shu Wu, Xibo Ma and Liang Wang

MSSM: a Multiple-level Sparse Sharing Model for Efficient Multi-Task Learning
Ke Ding, Xin Dong, Zhaoxin Huan, Yong He, Tan Yan, Linjian Mo, Liang Zhang, Chilin Fu, Xiaolu Zhang, Lei Cheng and Hai Li

User Preference-aware Fake News Detection
Yingtong Dou, Kai Shu, Congying Xia, Philip Yu and Lichao Sun

Does BERT pay attention to cyberbullying?
Fatma Elsafoury, Stamos Katsigiannis, Steve Wilson and Naeem Ramzan

Hierarchical Dependence-aware Evaluation Measures for Conversational Search
Guglielmo Faggioli, Marco Ferrante, Nicola Ferro, Raffaele Perego and Nicola Tonellotto

Backretrieval: An Image-Pivoted Evaluation Metric for Cross-Lingual Text Representations Without Parallel Corpora
Mikhail Fain, Niall Twomey and Danushka Bollegala

Clustering-Based Online News Topic Detection and Tracking Through Hierarchical Bayesian Nonparametric Models
Wentao Fan, Zhiyan Guo, Nizar Bouguila and Wenjuan Hou

Lighter and Better: Low-Rank Decomposed Self-Attention Networks for Next-Item Recommendation
Xinyan Fan, Zheng Liu, Jianxun Lian, Wayne Xin Zhao, Xing Xie and Ji-Rong Wen

GemNN: Gating-enhanced Multi-task Neural Networks with Feature Interaction Learning for CTR Prediction
Hongliang Fei, Jingyuan Zhang, Xingxuan Zhou, Junhao Zhao, Xinyang Qi and Ping Li

Gazetteer Enhanced Named Entity Recognition for Code-Mixed Web Queries
Besnik Fetahu, Shervin Malmasi, Anjie Fang and Oleg Rokhlenko

Identifying Queries in Instant Search Logs
Markus Fischer, Kristof Komlossy, Benno Stein, Martin Potthast and Matthias Hagen

SPLADE: Sparse Lexical and Expansion Model for First Stage Ranking
Thibault Formal, Stéphane Clinchant and Benjamin Piwowarski

SDG: A Simplified and Dynamic Graph Neural Network
Dongqi Fu and Jingrui He

Automatic Form Filling with Form-BERT
Gilad Fuchs, Haggai Roitman and Matan Mandelbrod

Maximal Multipolarized Cliques Search in Signed Networks
Jie Gao, Fei Hao, Geyong Min and Zhipeng Cai

The Winner Takes it All: Geographic Imbalance and Provider (Un)fairness in Educational Recommender Systems
Elizabeth Gómez, Carlos Shui Zhang, Ludovico Boratto, Maria Salamo and Mirko Marras

Cross-Graph Attention Enhanced Multi-Modal Correlation Learning for Fine-Grained Image-Text Retrieval
Yi He, Xin Liu, Yiu-Ming Cheung, Shu-Juan Peng, Jinhan Yi and Wentao Fan

Rumor Detection on Social Media with Event Augmentations
Zhenyu He, Ce Li, Fan Zhou and Yi Yang

Learning to Select Instance: Simultaneous Transfer Learning and Clustering
Zhaoxin Huan, Yulong Wang, Yong He, Xiaolu Zhang, Chilin Fu, Weichang Wu, Jun Zhou, Ke Ding, Liang Zhang and Linjian Mo

Deep Position-wise Interaction Network For CTR Prediction
Jianqiang Huang, Ke Hu, Qingtao Tang, Mingjian Chen, Yi Qi, Jia Cheng and Jun Lei

Deep User Match Network for Click-Through Rate Prediction
Zai Huang, Mingyuan Tao and Bufeng Zhang

AutoName: A Corpus-Based Set Naming Framework
Zhiqi Huang, Razieh Rahimi, Puxuan Yu, Jingbo Shang and James Allan

RMBERT:News Recommendation via Recurrent Reasoning Memory Network over BERT
Qinglin Jia, Jingjie Li, Qi Zhang, Xiuqiang He and Jieming Zhu

MetaP: Meta Pattern Learning for One-Shot Knowledge Graph Completion
Zhiyi Jiang, Jianliang Gao and Xinqi Lv

Text-to-Text Multi-view Learning for Passage Re-ranking
Jia-Huei Ju, Jheng-Hong Yang and Chuan-Ju Wang

Entangled Bidirectional Encoder to Autoregressive Decoder for Sequential Recommendation
Taegwan Kang, Hwanhee Lee, Byeongjin Choe and Kyomin Jung

Web Document Encoding for Structure-Aware Keyphrase Extraction
Jihyuk Kim, Young-In Song and Seung-won Hwang

Revisiting the Tag Relevance Prediction Problem
Denis Kotkov and Alexandr Maslov

An Exploration of Tester-based Evaluation of User Simulators for Comparing Interactive Retrieval Systems.
Sahiti Labhishetty and Chengxiang Zhai

Graph Learning Regularization and Transfer Learning for Few-Shot Event Detection
Viet Lai, Minh Nguyen, Thien Huu Nguyen and Franck Dernoncourt

Composite Code Sparse Autoencoders for First Stage Retrieval
Carlos Lassance, Thibault Formal and Stéphane Clinchant

LSTPR: Graph-based Matrix Factorization with Long Short-term Preference Ranking
Chih-Hen Lee, Chih-Ming Chen, Jun-En Ding, Jing-Kai Lou, Ming-Feng Tsai and Chuan-Ju Wang

Dual Unbiased Recommender Learning for Implicit Feedback
Jae-woong Lee, Seongmin Park and Jongwuk Lee

Explicit Semantic Cross Feature Learning via Pre-trained Graph Neural Networks for CTR Prediction
Feng Li, Bencheng Yan, Qingqing Long, Pengjie Wang, Wei Lin, Jian Xu and Bo Zheng

Follow the Prophet: Accurate Online Conversion Rate Prediction in the Face of Delayed Feedback
Haoming Li, Feiyang Pan, Xiang Ao, Zhao Yang, Min Lu, Junwei Pan, Dapeng Liu, Lei Xiao and Qing He

Accelerating Neural Architecture Search for Text Classification with Knowledge Distillation and Earth Mover's Distance
Jianquan Li, Xiaokang Liu, Sheng Zhang, Min Yang, Fengqing Qin and Ruifeng Xu

DCSpell: A Detector-Corrector Framework for Chinese Spelling Error Correction
Jing Li, Gaosheng Wu, Dafei Yin, Haozhao Wang and Yonggang Wang

KeyBLD: Selecting Key Blocks with Local Pre-ranking for Long Document Information Retrieval
Minghan Li and Eric Gaussier

Deep Music Retrieval for Fine-Grained Videos by Exploiting Cross-Modal-Encoded Voice-Overs
Tingtian Li, Zixun Sun, Haoruo Zhang, Jin Li, Ziming Wu, Hui Zhan, Yipeng Yu and Hengcan Shi

Investigating Session Search Behavior with Knowledge Graphs
Xiangsheng Li, Maarten de Rijke, Yiqun Liu, Jiaxin Mao, Weizhi Ma, Min Zhang and Shaoping Ma

Graph-Structured Context Understanding for Knowledge-grounded Response Generation
Yanran Li, Wenjie Li and Zhitao Wang

Towards an Online Empathetic Chatbot with Emotion Causes
Yanran Li, Ke Li, Hongke Ning, Xiaoqiang Xia, Yalong Guo, Chen Wei, Jianwei Cui and Bin Wang

Improving Response Quality with Backward-reasoning in Open-domain Dialogue Systems
Ziming Li, Julia Kiseleva and Maarten de Rijke

LPF: A Language-Prior Feedback Objective Function for De-biased Visual Question Answering
Zujie Liang, Haifeng Hu and Jiaying Zhu

Significant Improvements over the State of the Art? A Case Study of the MS MARCO Document Ranking Leaderboard
Jimmy Lin, Daniel Campos, Nick Craswell, Bhaskar Mitra and Emine Yilmaz

Info-flow Enhanced GANs for Recommender
Yuan Lin, Zhang Xie, Bo Xu, Kan Xu and Hongfei Lin

Conversational vs Traditional: Comparing Search Behavior and Outcome in Legal Case Retrieval
Bulou Liu, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Fan Zhang, Yunqiu Shao, Chenliang Li, Min Zhang and Shaoping Ma

Unsupervised Extractive Text Summarization with Distance-Augmented Sentence Graphs
Jingzhou Liu, Dominic Hughes and Yiming Yang

Inductive Representation Learning in Temporal Networks via Mining Neighborhood and Community Influences
Meng Liu and Yong Liu

Similar Trademark Detection via Semantic, Phonetic and Visual Similarity Information
Yingchi Liu, Quanzhi Li, Changlong Sun and Luo Si

Medical Triage Chatbot Diagnosis Improvement viaMulti-relational Hyperbolic Graph Neural Network
Zheng Liu, Zeyu You, Tao Yang, Xiaohan Li, Wei Fan and Philip Yu

Augmenting Sequential Recommendation with Pseudo-Prior Items via Reversely Pre-training Transformer
Zhiwei Liu, Ziwei Fan, Yu Wang and Philip S. Yu

X-2ch: Quad-Channel Collaborative Graph Network over Knowledge-Embedded Edges
Kachun Lo and Tsukasa Ishigaki

Position Enhanced Mention Graph Attention Network for Dialogue Relation Extraction
Xinwei Long, Shuzi Niu and Yucheng Li

Affective Dependency Graph for Sarcasm Detection
Chenwei Lou, Bin Liang, Lin Gui, Yulan He, Yixue Dang and Ruifeng Xu

Predicting Patient Readmission Risk from Medical Text via Knowledge Graph Enhanced Multiview Graph Convolution
Qiuhao Lu, Thien Huu Nguyen and Dejing Dou

Distant Supervision based Machine Reading Comprehension for Extractive Summarization in Customer Service
Bing Ma, Cao Liu, Jingyu Wang, Shujie Hu, Fan Yang, Xunliang Cai, Guanglu Wan, Jiansong Chen and Jianxin Liao

Towards a Better Tradeoff between Effectiveness and Efficiency in Pre-Ranking: A Learnable Feature Selection based Approach
Xu Ma, Pengjie Wang, Hui Zhao, Shaoguo Liu, Chuhan Zhao, Wei Lin, Kuang-Chih Lee, Jian Xu and Bo Zheng

Enhanced Representation Learning for Examination Papers with Hierarchical Document Structure
Yixiao Ma, Shiwei Tong, Ye Liu, Likang Wu, Qi Liu, Enhong Chen, Wei Tong and Zi Yan

Faster Index Reordering with Bipartite Graph Partitioning
Joel Mackenzie, Matthias Petri and Alistair Moffat

Learning Passage Impacts for Inverted Indexes
Antonio Mallia, Omar Khattab, Torsten Suel and Nicola Tonellotto

Improving Transformer-Kernel Ranking Model Using Conformer and Query Term Independence
Bhaskar Mitra, Sebastian Hofstätter, Hamed Zamani and Nick Craswell

A Systematic Evaluation of Transfer Learning and Pseudo-labeling with BERT-based Ranking Models
Iurii Mokrii, Leonid Boytsov and Pavel Braslavski

Understanding the Role of Affect Dimensions in Detecting Emotions from Tweets: A Multi-task Approach
Rajdeep Mukherjee, Atharva Naik, Sriyash Poddar, Soham Dasgupta and Niloy Ganguly

On the Privacy of Federated Pipelines
Reza Nasirigerdeh, Reihaneh Torkzadehmahani, Jan Baumbach and David Blumenthal

DOZEN: Cross-Domain Zero Shot Named Entity Recognition with Knowledge Graph
Van-Hoang Nguyen, Francesco Gelli and Soujanya Poria

Propensity-Independent Bias Recovery in Offline Learning-to-rank Systems
Zohreh Ovaisi, Kathryn Vasilaky and Elena Zheleva

Graph Pooling via Coarsened Graph Infomax
Yunsheng Pang, Yunxiang Zhao and Dongsheng Li

Vera: Prediction Techniques for Reducing Harmful Misinformation in Consumer Health Search
Ronak Pradeep, Xueguang Ma, Rodrigo Nogueira and Jimmy Lin

Learning Robust Dense Retrieval Models from Incomplete Relevance Labels
Prafull Prakash, Julian Killingback and Hamed Zamani

Passage Retrieval for Outside-Knowledge Visual Question Answering
Chen Qu, Hamed Zamani, Liu Yang, W. Bruce Croft and Erik Learned-Miller

Retrieving Skill-Based Teams from Collaboration Networks
Radin Hamidi Rad, Ebrahim Bagheri, Mehdi Kargar, Divesh Srivastava and Jaroslaw Szlichta

Improving Neural Text Style Transfer by Introducing Loss Function Sequentiality
Chinmay Rane, Gaël Dias, Alexis Lechervy and Asif Ekbal

Evaluating the Predictivity of IR Experiments
Lida Rashidi, Justin Zobel and Alistair Moffat

Neural Representations in Hybrid Recommender Systems: Prediction versus Regularization
Ramin Raziperchikolaei, Tianyu Li and Young-joo Chung

Synthetic Target Domain Supervision for Open Retrieval QA
Revanth Gangi Reddy, Bhavani Iyer, Md Arafat Sultan, Rong Zhang, Avi Sil, Vittorio Castelli, Radu Florian and Salim Roukos

An ALBERT-based Similarity Measure for Mathematical Answer Retrieval
Anja Reusch, Maik Thiele and Wolfgang Lehner

Predicting User Demography and Device from News Comments
Ohad Rozen, Joel Oren and Ariel Raviv

On the Two-Sample Randomisation Test for IR Evaluation
Tetsuya Sakai

Utility of Missing Concepts in Query Biased Summarization
Sheikh Muhammad Sarwar, Felipe Moraes, Jiepu Jiang and James Allan

Time Aware Hyperbolic LSTM for Financial Stream Modeling
Ramit Sawhney, Shivam Agarwal, Megh Thakkar, Arnav Wadhwa and Rajiv Shah

Cluster-Based Bandits: Fast Cold-Start for Recommender System New Users
Sulthana Shams, Daron Anderson and Douglas Leith

Window Navigation with Adaptive Probing for Executing BlockMax WAND
Jinjin Shao, Yifan Qiao, Shiyu Ji and Tao Yang

User Feedback and Ranking in-a-Loop: Towards Self-Adaptive Dialogue Systems
Chen Shi, Yuxiang Hu, Zengming Zhang, Liang Shao and Feijun Jiang

Generalized Zero-shot Intent Detection via Commonsense Knowledge
A.B. Siddique, Fuad Jamour, Luxun Xu and Vagelis Hristidis

Social Recommendation with Implicit Social Influence
Changhao Song, Bo Wang, Qinxue Jiang, Ruifang He and Yuexian Hou

LS-DST: Long and Sparse Dialogue State Tracking with Smart History Collector in Insurance Marketing
Liqiang Song, Mengqiu Yao, Ye Bi, Zhenyu Wu, Jianming Wang, Jing Xiao, Juan Wen and Xin Yu

Underestimation Refinement: A General Enhancement Strategy for Exploration in Recommendation Systems
Yuhai Song, Lu Wang, Haoming Dang, Weiwei Zhou, Jing Guan, Xiwei Zhao, Changping Peng, Yongjun Bao and Jingping Shao

Stopping Criteria for Technology-Assisted Reviews based on Counting Processes
Mark Stevenson and Alison Sneyd

Meta-Learned Specific Scenario Interest Network for User Preference Prediction
Yinan Sun, Kang Yin, Hehuan Liu, Si Li, Yajing Xu and Jun Guo

Knowledge Based Hyperbolic Propagation
Chang-You Tai, Chienkun Huang, Liang-Ying Huang and Lun-Wei Ku

Retrieving Implicit Information for Stock Movement Prediction
Tsun-Hsien Tang, Chung-Chi Chen, Hen-Hsen Huang and Hsin-Hsi Chen

Counterfactual Explanations for Neural Recommenders
Khanh Hiep Tran, Azin Ghazimatin and Rishiraj Saha Roy

Structured Fine-Tuning of Contextual Embeddings for Effective Biomedical Retrieval
Alberto Ueda, Rodrygo Santos, Craig Macdonald and Iadh Ounis

Cheap and Good? Simple and Effective Data Augmentation for Low Resource Machine Reading
Hoang Van, Vikas Yadav and Mihai Surdeanu

Sequential Recommendation for Cold-start Users with Meta Transitional Learning
Jianling Wang, Kaize Ding and James Caverlee

Cross-Batch Negative Sampling for Training Two-Tower Recommenders
Jinpeng Wang, Jieming Zhu and Xiuqiang He

Abstractive Text Summarization with Hierarchical Multi-scale Abstraction Modeling and Dynamic Memory
Lihan Wang, Min Yang, Chengming Li, Ying Shen and Ruifeng Xu

Targeted Attack and Defense for Deep Hashing
Xunguang Wang, Zheng Zhang, Guangming Lu and Yong Xu

CIFDM: Continual and Interactive Feature Distillation forMulti-Label Stream Learning
Yigong Wang, Zhuoyi Wang, Yu Lin, Dingcheng Li and Latifur Khan

Visual Question Rewriting for Increasing Response Rate
Jiayi Wei, Xilian Li, Yi Zhang and Xin Wang

Hierarchically Modeling Micro and Macro Behaviors via Multi-Task Learning for Conversion Rate Prediction
Hong Wen, Jing Zhang, Fuyu Lv, Wentian Bao, Tianyi Wang and Zulong Chen

Empowering News Recommendation with Pre-trained Language Models
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi and Yongfeng Huang

Propensity-scored Probabilistic Label Trees
Marek Wydmuch, Kalina Jasinska-Kobus, Rohit Babbar and Krzysztof Dembczyński

Pseudo Siamese Network for Few-shot Intent Generation
Congying Xia, Caiming Xiong and Philip Yu

GAIPS: Accelerating Maximum Inner Product Search with GPU
Long Xiang, Xiao Yan, Lan Lu and Bo Tang

Bayesian Critiquing with Keyphrase Activation Vectors for VAE-based Recommender Systems
Hojin Yang, Tianshu Shen and Scott Sanner

ConsisRec: Enhancing GNN for Social Recommendation via Consistent Neighbor Aggregation
Liangwei Yang, Zhiwei Liu, Yingtong Dou, Jing Ma and Philip S. Yu

Cross Interaction Network for Natural Language Guided Video Moment Retrieval
Xinli Yu, Mohsen Malmir, Xin He, Jiangning Chen, Tong Wang, Yue Wu, Yue Liu and Yang Liu

ICAI-SR: Item Categorical Attribute Integrated Sequential Recommendation
Xu Yuan, Dongsheng Duan, Lingling Tong, Lei Shi and Cheng Zhang

Circumstances enhanced Criminal Court View Generation
Linan Yue, Qi Liu, Han Wu, Yanqing An, Li Wang, Senchao Yuan and Dayong Wu

Is Query Performance Prediction With Multiple Query Variations Harder Than Topic Performance Prediction?
Oleg Zendel, Shane Culpepper and Falk Scholer

Joint Learning of Deep Retrieval Model and Product Quantization based Embedding Index
Han Zhang, Hongwei Shen, Yiming Qiu, Yunjiang Jiang, Songlin Wang, Sulong Xu, Yun Xiao, Bo Long and Wen-Yun Yang

AMM: Attentive Multi-field Matching for News Recommendation
Qi Zhang, Qinglin Jia, Chuyuan Wang, Jingjie Li, Zhaowei Wang and Xiuqiang He

DSGPT: Domain-Specific Generative Pre-Training of Transformers for Text Generation in E-commerce Title and Review Summarization
Xueying Zhang, Yunjiang Jiang, Yue Shang, Zhaomeng Cheng, Chi Zhang, Xiaochuan Fan, Yun Xiao and Bo Long

ReadsRE: Retrieval-Augmented Distantly Supervised Relation Extraction
Yue Zhang, Hongliang Fei and Ping Li

Robust Neural Text Classification and Entailment via Mixup Regularized Adversarial Training
Jiahao Zhao, Penghui Wei and Wenji Mao

RLNF: Reinforcement Learning based Noise Filtering for Click-Through Rate Prediction
Pu Zhao, Chuan Luo, Cheng Zhou, Bo Qiao, Jiale He, Liangjie Zhang and Qingwei Lin

Decoupling Representation and Regressor for Long-Tailed Information Cascade Prediction
Fan Zhou, Liu Yu, Xovee Xu and Goce Trajcevski

Temporal Augmented Graph Neural Networks for Session-Based Recommendations
Huachi Zhou, Qiaoyu Tan, Xiao Huang, Kaixiong Zhou and Xiaoling Wang

De-Biased Modeling of Search Click Behavior with Reinforcement Learning
Jianghong Zhou, Sayyed Zahiri, Simon Hughes, Surya Kallumadi, Khalifeh Al Jadda and Eugene Agichtein

Communication Efficient Distributed Hypergraph Clustering
Chunjiang Zhu, Qinqing Liu and Jinbo Bi

ECG Data Modeling and Analyzing via Deep Representation Learning and Nonparametric Hidden Markov Models
Jiaojiao Zhu and Wentao Fan

Automated Graph Learning via Population Based Self-Tuning GCN
Ronghang Zhu, Zhiqiang Tao, Yaliang Li and Sheng Li

Transfer-Meta Framework for Cross-domain Recommendation to Cold-Start Users
Yongchun Zhu, Kaikai Ge, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Dongbo Xi, Xu Zhang, Leyu Lin and Qing He

Proactive Retrieval-based Chatbots based on Relevant Knowledge and Goals
Yutao Zhu, Jian-Yun Nie, Kun Zhou, Pan Du, Hao Jiang and Zhicheng Dou

Federated Cross-Modal Retrieval
Linlin Zong, Qiujie Xie, Jiahui Zhou, Peiran Wu, Xianchao Zhang and Bo Xu

Unsupervised Ensemble Learning with Noisy Label Correction
Xupeng Zou, Zhongnan Zhang, Zhen He and Liang Shi

POINTREC: A Test Collection for Narrative-driven Point of Interest Recommendation
Jafar Afzali, Aleksander Mark Drzewiecki and Krisztian Balog

Elliot: a Comprehensive and Rigorous Framework for Reproducible Recommender Systems Evaluation
Vito Walter Anelli, Alejandro Bellogin, Antonio Ferrara, Daniele Malitesta, Felice Antonio Merra, Claudio Pomo, Francesco Maria Donini and Tommaso Di Noia

WTR: A Test Collection for Web Table Retrieval
Zhiyu Chen, Shuo Zhang and Brian Davison

TREC Deep Learning Track: Reusable Test Collections in the Large Data Regime
Nick Craswell, Bhaskar Mitra, Emine Yilmaz, Daniel Campos, Ellen Voorhees and Ian Soboroff

How Deep is your Learning: the DL-HARD Annotated Deep Learning Dataset
Jeff Dalton, Iain Mackie and Andrew Yates

CopyCat: Near-Duplicates within and between the ClueWeb and the Common Crawl
Maik Fröbe, Janek Bevendorff, Lukas Gienapp, Michael Völske, Benno Stein, Martin Potthast and Matthias Hagen

HOOPS: Human-in-the-Loop Graph Reasoning for Conversational Recommendation
Zuohui Fu, Yikun Xian, Yaxin Zhu, Shuyuan Xu, Zelong Li, Gerard de Melo and Yongfeng Zhang

Booking.com Multi-Destination Trips Dataset
Dmitri Goldenberg and Pavel Levin

A Multilingual Dataset for Named Entity Recognition, EntityLinking and Stance Detection in Historical Newspapers
Ahmed Hamdi, Elvys Linhares Pontes, Emanuela Boros, Thi Tuyet Hai Nguyen, Günter Hackl, Jose G. Moreno and Antoine Doucet

Conversational Entity Linking: Problem Definition and Datasets
Hideaki Joko, Faegheh Hasibi, Krisztian Balog and Arjen P. de Vries

A Test Collection for Ad-hoc Dataset Retrieval
Makoto P. Kato, Hiroaki Ohshima, Ying-Hsang Liu and Hsinliang Chen

Select, Substitute, Search: A New Benchmark for Knowledge-Augmented Visual Question Answering
Mayank Kothyari, Aman Jain, Vishwajeet Kumar, Preethi Jyothi, Soumen Chakrabarti and Ganesh Ramakrishnan

EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation
Lei Li, Yongfeng Zhang and Li Chen

Pyserini: An Easy-to-Use Python Toolkit to Support Replicable IR Research with Sparse and Dense Representations
Jimmy Lin, Xueguang Ma, Sheng-Chieh Lin, Jheng-Hong Yang, Ronak Pradeep and Rodrigo Nogueira

LeCaRD: A Legal Case Retrieval Dataset for Chinese Law System
Yixiao Ma, Yunqiu Shao, Yueyue Wu, Yiqun Liu, Ruizhe Zhang, Min Zhang and Shaoping Ma

Simplified Data Wrangling with ir_datasets
Sean MacAvaney, Andrew Yates, Sergey Feldman, Doug Downey, Arman Cohan and Nazli Goharian

REGIS: A Test Collection for Geoscientific Documents in Portuguese
Lucas L. Oliveira, Viviane P. Moreira and Regis K. Romeu

Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot
Hongjin Qian, Xiaohe Li, Hanxun Zhong, Yu Guo, Yueyuan Ma, Yutao Zhu, Zhanliang Liu, Zhicheng Dou and Ji-Rong Wen

TripClick: The Log Files of a Large Health Web Search Engine
Navid Rekabsaz, Oleg Lesota, Markus Schedl, Jon Brassey and Carsten Eickhoff

WWW3E8: 259,000 Relevance Labels for Studying the Effect of Document Presentation Order for Relevance Assessors
Tetsuya Sakai, Sijie Tao and Zhaohao Zeng

Seer-Dock: A General-Purpose Dockerized Scholarly Document Collection and Management Framework
Dina Sayed, Mohamed Nour and Heiko Schuldt

WIT: Wikipedia-based Image Text Dataset for Multimodal Multilingual Machine Learning
Krishna Srinivasan, Karthik Raman, Jiecao Chen, Michael Bendersky and Marc Najork

Simulating User Satisfaction for the Evaluation of Task-oriented Dialogue Systems
Weiwei Sun, Shuo Zhang, Krisztian Balog, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhumin Chen and Maarten de Rijke

Advancements in the Music Information Retrieval Framework AMUSE over the Last Decade
Igor Vatolkin, Philipp Ginsel and Günter Rudolph

On the Quality of the TREC-COVID IR Test Collections
Ellen Voorhees and Kirk Roberts

Wiki-Reliability: A Large Scale Dataset for Content Reliability on Wikipedia
Kayyen Wong, Diego Saez-Trumper and Miriam Redi

Morphologically Annotated Amharic Text Corpora
Tilahun Yeshambel, Josiane Mothe and Yaregal Assabie

YASBIL: Yet Another Search Behaviour (and) Interaction Logger
Nilavra Bhattacharya and Jacek Gwizdka

DiffIR: Exploring Differences in Ranking Models' Behavior
Kevin Martin Jose, Thong Nguyen, Sean MacAvaney, Jeffrey Dalton and Andrew Yates

Precision Medicine Search for Paediatric Oncology
Bevan Koopman, Tracey Wright, Natacha Omer, Veronica McCabe and Guido Zuccon

FedNLP: An interpretable NLP System to Decode Federal Reserve Communications
Jean Lee, Hoyoul Luis Youn, Nicholas Stevens, Josiah Poon and Soyeon Caren Han

Privacy-Aware Remote Information Retrieval User Experiments Logging Tool
Hanyu Li, Hongyu Lu, Songhao Hunag, Weizhi Ma, Min Zhang, Yiqun Liu and Shaoping Ma

OpenMatch: An Open Source Library for Neu-IR Research
Zhenghao Liu, Kaitao Zhang, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu and Maosong Sun

QuARk: A GUI for Quality-Aware Ranking of Arguments
Markus Nilles, Lorik Dumani and Ralf Schenkel

Towards Trustworthiness in the context of Explainable Search
Sayantan Polley, Rashmi Koparde, Akshaya Bindu Gowri, Maneendra Perera and Andreas Nuernberger

The Information Retrieval Anthology
Martin Potthast, Sebastian Günther, Janek Bevendorff, Jan Philipp Bittner, Alexander Bondarenko, Maik Fröbe, Christian Kahmann, Andreas Niekler, Michael Völske, Benno Stein and Matthias Hagen

PECAN: A Platform for Searching Chat Conversations
Kunpeng Qin, Harrisen Scells and Guido Zuccon

Science2Cure: A Clinical Trial Search Prototype
Maciej Rybinski, Sarvnaz Karimi and Aleney Khoo

Big Brother: A Drop-In Website Interaction Logging Service
Harrisen Scells, Jimmy and Guido Zuccon

DarkJargon.net: A Platform for Understanding Underground Conversation with Latent Meaning
Dominic Seyler, Wei Liu, Yunan Zhang, Xiaofeng Wang and Chengxiang Zhai

QuTI! Quantifying Text-Image Consistency in Multimodal Documents
Matthias Springstein, Eric Müller-Budack and Ralph Ewerth

GeoWINE: Geolocation based Wiki, Image, News and Event Retrieval
Golsa Tahmasebzadeh, Endri Kacupaj, Eric Muller-Budack, Sherzod Hakimov, Jens Lehmann and Ralph Ewerth

News2PubMed: A Browser Extension for Linking Health News to Medical Literature
Jun Wang and Bei Yu

OrgBox: Supporting Cognitive and Metacognitive Activities During Exploratory Search
Austin Ward and Robert Capra

Interacting with Information in Immersive Virtual Environments
Austin Ward, Yiyin Gu, Sandeep Avula and Praneeth Chakravarthula

Chatty Goose: A Python Framework for Conversational Search
Edwin Zhang, Sheng-Chieh Lin, Jheng-Hong Yang, Ronak Pradeep, Rodrigo Nogueira and Jimmy Lin

A Web-based Knowledge Hub for Exploration of MultipleResearch Article Collections
Wei Emma Zhang, Miao Liu, Alan Pallath and Gokul Tamilventhan

PYA0: A Python Toolkit for Accessible Math-Aware Search
Wei Zhong and Jimmy Lin

Bridge the Gap: Industrial Data Pipeline oriented Recommendation Enhancement
Jie Dai

Understanding How Algorithmic and Cognitive Biases in Web Search Affect User Attitudes on Debated Topics
Tim Draws

Semi-automatic labelling of scientific articles using deep learning to enlarge benchmark data for scientific summarization
Alaa Elebshihy

Enabling Performance Prediction in Information Retrieval Evaluation
Guglielmo Faggioli

Improving Deep Learning based Multi-document Summarization through Linguistic Knowledge
Congbo Ma

Embedding Formulae and Text for Improved Math Retrieval
Behrooz Mansouri

Interpretable Document Representations for Fast and Accurate Retrieval of Mathematical Information
Vít Novotný

Estimating the Reliability of Health-related Search Results
Marcos Fernández Pichel

Transfer learning for the multilingual and multi-domain classification of messages relating to crises
Cinthia Sánchez

HONto: A Bottom-Up Knowledge Base from Textbooks for Recommending Contextually Relevant Documents
Sabine Wehnert

New Perspectives to Query Performance Prediction Evaluation
Oleg Zendel

Scroll to Top